Morsmål som ressurs i helse- og oppvekstfagene

NAFO har laget språkstøtte til NDLAs undervisningsfilm om helsearbeiderfaget.

en kvinnelig helsearbeider holder fram et stetoskop og en toalettmappe
Kilde: NDLA

NAFO har i samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA) utviklet språkstøtte til undervisningsfilmen Helsefagarbeider (ndla.no), der Haddy Cham forteller om sitt yrke.

Språkstøtte til undervisningsfilm

Helse- og oppvekstfag er det mest populære utdanningsprogrammet blant innvandrere (ssb, 2021), og mange elever ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeidere.

NAFO og NDLA har derfor prøvd ut flerspråklig støtte til yrkesportrettet om helsefagarbeideren Haddy Cham. NAFO oversatte og leste inn sammendrag og ordforklaringer til sentrale ord i filmen på språkene somali, tigrinja og arabisk. Teksten ble i tillegg lest inn på norsk, og filmen ble tekstet på engelsk.

NDLA har testet språkstøtten til undervisningsfilmen på ulike pilotskoler. Foreløpige tilbakemeldinger fra elever og lærere viser at mange opplever det nyttig å få støtte fra sitt sterkeste språk for bedre å forstå faginnholdet. Det kan igjen gi elever økt motivasjon for læring.

Hvem kan ha bruk for språkstøtte i yrkesfagopplæring?

Elever og deltakere som har norskferdigheter tilsvarende A1 og A2 kan trenge støtte på sine sterkeste språk, for å få en bedre forståelse av faginnholdet. Elever i innføringstilbud, kombinasjonsklasser og i ordinære klasser på ungdomstrinnet som skal velge et utdanningsprogram, kan jobbe med yrkesportrettet om helsefagarbeideren. Det er aktuelt for elever på vg1 helse- og oppvekstfag som skal velge programfag på vg2-nivå, og det kan brukes av elever som nylig har valgt helsearbeiderfaget, og som ønsker å bli bedre kjent med yrket. Yrkesportrettet er også aktuelt for mange deltakere i voksenopplæringen.

Hvorfor er språkstøtte i videregående skole viktig?

Å ta en fagutdanning på et nytt språk kan være en stor utfordring for mange elever. Når elevens språklige repertoar tas i bruk, kan det lette på presset de står i og gjøre elevene mer interessert og faglig fokusert. Språkstøtte fungerer som et støttende stillas rundt nyankomne elever, helt til eleven står stødig som en selvstendig språkbruker.

Nyankomne elever har rett til tilpasset opplæring og kan trenge morsmålsstøtte i lengre tid etter at de starter i videregående skole. Å skaffe fagstoff på språk elevene behersker, kan være utfordrende i videregående opplæring, både i fellesfagene og programfagene.

Hvordan kan elevene nyttiggjøre seg av språkstøtten?

Det er flere måter en kan bruke språkstøtten på. Elever som har et av de nevnte språkene, kan lese eller lytte til sammendraget før eller etter at de har sett filmen. Mens elevene ser filmen, kan de stoppe den og lese forklaringer på ord og faguttrykk som Haddy bruker. Elevene kan lese ordforklaringer på sitt sterkeste språk, for å få en bedre forståelse av fagspråket i filmen.
Elevene kan også bruke begrepslisten til å utvide sitt ordforråd, ved å lese eller lytte til ordforklaringer av ulike begrep på sitt morsmål og knytte det til fagbegrep på norsk. Begrepslisten kan i tillegg brukes til uttaletrening, som repetisjon, eller som en gloseprøve når fagspråket skal læres.

Hvordan kan lærere tilrettelegge for språkstøtte i fag?

Det er utfordrende å dekke elevenes rett til tospråklig fagopplæring i alle fag, på alle nivåer, og på alle språk elevene behersker. Det er viktig at lærere kjenner til ressurser med språkstøtte i sine undervisningsfag, og legger til rette for at elevene kan ta i bruk hele sitt språklige repertoar i opplæringen.


Når elevene får språkstøtte på sitt morsmål, og systematisk kan jobbe med fagspråket, vil det bli enklere for eleven å forstå faginnholdet og oppgaveteksten. Å ta i bruk elevenes språkrikdom vil bidra til å øke elevens faglige forståelse, og dermed øke motivasjon for videre læring.

Les mer

Helse- og oppvekstfag
Prinsipper for god andrespråksopplæring