Nyankomne

Nyankomne barn og unge er en uensartet gruppe. De har forskjellig bakgrunn, både sosialt og faglig, og de har kommet til landet i ulik alder og av ulike grunner. Det de har til felles er at de trenger å lære norsk og skal fortsette sin utdanning i Norge. Derfor trenger de et inkluderende og stimulerende miljø der de kan oppleve mestring og få venner.

Alle kommuner og fylkeskommuner må være forberedt på å ta imot nyankomne barn og unge. For å sikre at nyankomne elever får et opplæringstilbud som er tilpasset den enkelte er det viktig å kartlegge språklige og skolefaglige ferdigheter og gi et tilbud tilpasset elevens språklige og faglige forutsetninger.

Under fanen nyankomne finner du informasjon om og eksempler på organisering av innføringstilbud, råd om opplæring for nyankomne barn og unge, informasjon om barn og unge asylsøkere og eksempler på tiltak for integrering.

Skolekassa for kombinasjonsklassar

Skolekassa er ei lenkesamling med læringsressursar for minoritetsspråklege elevar. I tillegg til ressursar for elevar på 1. til 10. trinn finn ein no ressursar som passar for innføringstilbod på vidaregåande og kombinasjonsklassar. Kombinasjonsklassar er eit opplæringstilbod til nyankomne ungdommar mellom 16 og 24 år.

Ressursar for kombinasjonsklassar

Kombinasjonsklassar/innføringstilbod (vgo) finst no som eiget menypunkt. Ressursane er delt inn i faga norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Norskfaget har fem underkategoriar, og ein finn mellom anna ressursar til skriveopplæring, grammatikk og uttale. Mange av ressursane kan òg passe i vaksenopplæringa.

Fleirspråkleg støtte

Skolekassa skal passe for nyankomne elevar og er bygd opp etter prinsippet om at ho skal vere mest mogleg sjølvinstruerande. Menysystemet og mange av ressursane på Skolekassa finst på språka arabisk, dari, engelsk, kurmandji, pashto og tigrinja.

Bakgrunn

Skolekassa blei oppretta i februar 2016 på grunn av tilstrøyminga av flyktningar. Kunnskapsdepartementet ønskte ein elektronisk portal med læringsressursar og læremiddel som skulle fungere som ei støtte i opplæringstilbodet. Utdanningsdirektoratet har hatt ansvaret for å utvikle portalen i samarbeid med NAFO.

Utvikling av Skolekassa

Vi arbeider kontinuerlig med å oppdatere og utvikle Skolekassa. Våren 2019 kom nynorsk som eiget språkval. Nettstaden har òg blitt meir mobilvennleg. No arbeider vi med å markere tydeleg kva ressursar det er lisens på, og det vil vere på plass i løpet av hausten. Vi sett pris på tilbakemeldingar frå brukarane og tips om ressursar som kan passe for målgruppa. Send oss gjerne ein e-post til: kontakt[at]skolekassa.no

Gå til Skolekassa

Konferanse om opplæring for unge med kort botid

Den 18. og 19. november 2019 blir det arrangert konferanse om fylkeskommunale opplæringstilbud for unge i alderen 16-24 med kort botid på OsloMet – storbyuniversitetet, og nå starter påmeldingen.

Målgruppe

Målgruppe for konferansen er lærere, skoleledere, prosjektledere/prosjektansvarlige for Jobbsjanseprosjektene og ansatte i fylkeskommunene/samarbeidskommuner som driver fylkeskommunale opplæringstilbud for elevgruppen.

Faglig påfyll og erfaringsutveksling

På konferansen vil det både være forelesninger og erfaringsutveksling rundt organisering og innhold i opplæringen. Gå til konferansens program.

Praktiske opplysninger

Sted: Konferansen foregår på OsloMet – storbyuniversitetet. Overnatting for tilreisende blir på Radisson Blu Scandinavia. Der blir det også arrangert middag for de deltakerne som ønsker det 18. november.

Pris: Det er gratis å delta på konferansen, og hotellovernatting for tilreisende vil bli dekket fra mandag 18. til tirsdag 19. november. Det kan bli nødvendig å sette begrensninger på antall deltakere og antall rom som dekkes. Reise må dekkes av arbeidsgiver.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 4. november.
Gå til påmeldingsskjema.

Arrangør

Konferansen er arrangert av NAFOs fylkeskommunale skoleeiernettverk og IMDi. NAFO er faglig ansvarlig for konferansen.

NAFOs aktivitetar hausten 2019

Eit nytt barnehage– og skuleår er rett rundt hjørnet. Her kjem informasjon om nokre av NAFOs aktivitetar denne hausten.

Fleksibel opplæring utvidar

Skuleåret 2019/2020 deltek over 300 elevar på til saman 41 ungdomsskular, vaksenopplæringssenter og vidaregåande skular i Fleksibel opplæring. Dette er eit pilotprosjekt der elevane får tospråkleg opplæring i naturfag og matematikk på nettet. På NAFO er det nå sju tospråklege lærarar som underviser på språka arabisk, somalisk og tigrinja. Lærarar og rektorar ved deltakarskulane blir inviterte til ein fagdag på OsloMet 16. og 17. september.

Tema Morsmål jubilerer

I år er det ti år sidan Tema Morsmål blei lansert i Noreg. I dette høvet arrangerer vi ein fagdag den 15. oktober for tospråklege lærarar, barnehagelærarar, assistentar og spesielt innbodne deltakarar. Vi kan nemne at fagdagen set fokus på god praksis, bruk av tospråklege ressursar og tilrettelegging i kommunar. Fagdagen blir strømma, og adressa vil bli lagt ut på morsmal.no god tid i førevegen.

Samarbeid med Kompetanse Norge

NAFO har eit prosjekt i samarbeid med Kompetanse Norge. Fire vaksenopplæringsverksemder driv med utviklingsarbeid knytt til lesing og skriving på tvers av fag. 17. oktober arrangerer NAFO ein felles fagdag der dei som er involverte i prosjektet, skal møtast og utveksle erfaringar.

Opplæring for unge med kort butid i Noreg

Den 18. og 19. november arrangerer NAFO i samarbeid med IMDI ein konferanse for dei som gir opplæringstilbod for elevar frå 16 – 24 år med kort butid. Målgruppa for konferansen er skuleleiarar og lærarar i både fylkeskommunar og kommunar. Konferansen vert halden på OsloMet. Påmeldinga startar i september.

Samling for grunnskular

29. november inviterer NAFO til samling på OsloMet for grunnskular som vi samarbeider med. Denne samlinga erstattar tidlegare fokustreff. Følg med, invitasjon kjem i byrjinga av september.

NAFO-konferanse 2020

Vi er i full gang med å planlegge neste NAFO-konferanse som blir halden 26. og 27. mars 2020. Informasjon og påmelding kjem etter kvart og vert lagt ut på NAFO si heimeside.

Nytt barnehageår

Sommerferien nærmer seg slutten og et nytt barnehageår står for tur. Noen familier og barn er godt kjent med barnehage fra før, andre møter barnehagen for første gang i tilvenningsfasen.

Trygghet

Alle barn og familier som har sine første møter med barnehagen, trenger tett oppfølging for å oppleve tilhørighet og trygghet til å utforske, leke og lære. I rammeplanen (2017) står det at «Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for en trygg og god start i barnehagen». Familier som møter barnehagen for første gang og kanskje ikke kan så godt norsk, kan ha særlig behov for å møte voksne de kan føle seg trygge på. Trygghet skapes gjennom gode relasjoner og samarbeid med foreldrene, og det kan ha stor betydning for foreldrene å få blant annet informasjon om hva barnehage er på sitt språk.

Informasjon om barnehagen på mange språk

Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) i Sandnes kommune har laget informasjon om barnehagen på 12 forskjellige språk.

Filmer på flere språk om barnehage i Norge

Trondheim kommune og Notodden voksenopplæringssenter har laget filmer om norsk barnehagehverdag på ulike språk. Filmene kan brukes informativt eller som utgangspunkt for å snakke om blant annet forventninger.

Oppstartssamtaler

Mange barnehager har en tradisjon for å ha samtale med foreldrene før de begynner i barnehagen eller i oppstarten. Disse samtalene er viktige for at både barnehagen og foreldrene skal få informasjon om hverandre. Det kan ofte være lurt å ha den første samtalen på foreldrenes morsmål ved hjelp av tolk, eller sammen med ansatte i barnehagen som snakker samme morsmål som foreldrene.

Anerkjenne barnas språk

Det å møte foreldrene på deres språk kan bidra til at foreldre og barn som ikke snakker så godt norsk føler seg ivaretatt og anerkjent i barnehagen. Vi som jobber i barnehagen, kan gjøre mye for å møte barn som ikke snakker så godt norsk på en god måte. Det kan for eksempel være nyttig å lære seg en sang eller høre på musikk eller se barne-tv på barnas morsmål. Vi kan også lære oss noen enkle ord på morsmålet og på den måten bidra til at barnet føler seg forstått. Ved å synliggjøre ulike morsmål med for eksempel «velkommen» eller «hei» skrevet på plakater kan vi bidra til at barnet føler anerkjennelse og tilhørighet i barnehagen.

Flerspråklig bibliotek i barnehagen

Aursmoen barnehage i Aurskog-Høland kommune vant nylig Leseprisen 2019 for sitt arbeid med språk i sin flerspråklige barnegruppe. Prisen tildeles barnehagen for deres «robuste og langsiktige satsing på barnelitteratur, språk, leseglede og foreldresamarbeid». Barnehagen har lang erfaring som flyktningbarnehage, og er vant til å ta imot barn som nettopp har kommet til Norge. Om lag 40 % av barna har et annet morsmål enn norsk.

Flerspråklig bibliotek

Biblioteket i gangen
Foto: Ingeborg Berven Sundt

I 2017 opprettet Aursmoen barnehage et flerspråklig bibliotek med en utlånsordning for barn og foreldre. Barnehagen hadde lenge arbeidet med å oppfordre foreldre til å lese mer med barna. De reiste til det lokale biblioteket for å låne bøker på flere språk og delte ut flerspråklige brosjyrer for å informere foreldene om muligheten til å bestille bokpakker gjennom Det flerspråklige bibliotek. Ordningen ble imidlertid lite brukt, så da barnehagen hadde noen midler til overs, gikk de til innkjøp av en mengde bøker og lagde sitt eget flerspråklige bibliotek. Bøkene ble plassert i gangen der foreldre gikk forbi hver dag, og biblioteket ble populært.

Barnebøker på morsmål og norsk

Gullhår og de tre bjørnene på tigrinja
Foto: Ingeborg Berven Sundt

De samme bøkene finnes på flere språk i tillegg til norsk, og foreldre har mulighet til å låne med seg for eksempel Gullhår og de tre bjørnene på sitt eget morsmål hjem og lese for barna. På språk der det har vært vanskelig å finne barnebøker, har barnehagen laget bøker selv. I samarbeid med barn og foreldre har de tegnet og oversatt barnebøker slik at alle barn skal få muligheten til å ha med seg en bok på sitt eget språk hjem.

Leselyst og lek

Figurer til Gullhår og de tre bjørnene
Foto: Ingeborg Berven Sundt

Barnehagen legger vekt på at lesing skal være gøy. Barna trenger ikke nødvendigvis sitte stille og høre en voksen lese en bok fra perm til perm. De kan også bli kjent med bøkene gjennom lek. Sammen med bøkene ligger det konkretiseringsmateriell som hører til eventyrene i noen av bøkene. Barna kan gå til biblioteket når de selv vil og leke med eventyrfigurer og bla i bøkene. En av initiativtakerne bak biblioteket er språkpedagog Ingeborg Berven Sundt. Hun er opptatt av at lesing er en estetisk opplevelse. Når barna er engasjert, lærer de lettere. Hun poengterer også hvor viktig lek er for språkutviklingen.

Snakkende penner

Foto: Ingeborg Berven Sundt

Barnehagen har også kjøpt inn snakkende penner. Ved hjelp av pennene kan barna få bøkene lest opp på forskjellige språk, inkludert norsk. Pennene kan også brukes sammen med bildeordbøker der ord leses opp på mange ulike språk. Barna leker seg mye med språk gjennom å bruke disse pennene.

 

Flerspråklighet i hverdagen

Arbeidet med biblioteket har bidratt til at de ansatte i barnehagen har utfordret seg selv til å bruke andre språk enn norsk i hverdagen. Noen snakker allerede flere språk, andre har lært seg ord, fraser og sanger på barnas språk. Mange foreldre har vært ivrige og bidratt med sin språkkompetanse. De har blant annet samarbeidet med personalet om å lage flerspråklige ordlister som brukes i barnehagen. Inspirert av flerspråklige fortellinger på Tema Morsmål har de ansatte laget skuespill for barna på flere språk. Barna har i tillegg laget digitale bøker og filmer der de har blitt oppfordret til å bruke morsmålet sitt samtidig med norsk.

Noe felles å snakke om

Ingeborg Berven Sundt sier at biblioteket har vært svært betydningsfullt i samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. Bøkene har gitt foreldre og ansatte i barnehagen noe felles å snakke om. Barnehagen er i tillegg opptatt av å gi barna felles opplevelser, noe som er viktig for språkutviklingen. Berven Sundt mener det kanskje er enda viktigere å skape felles opplevelser for barn i dag når det ikke er gitt at de har de samme referansene. Før så de fleste barn på BarneTV. Det kan man ikke ta for gitt i dag hvor barn benytter seg av mange ulike mediekanaler.

Aursmoen barnehage på Instagram

Denne uka låner Aursmoen barnehage NAFOs instragram-konto. De vil vise glimt fra arbeidet i barnehagen og det flerspråklige biblioteket.

Lenker:

Film: Samarbeid mellom barnehage og bibliotek
Flerspråklige fortellinger på Tema Morsmål
Det flerspråklige bibliotek

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord