Overgang barnehage skole våren 2021

Hvordan skape en trygg og god overgang for årets skolestartere i en tid med strenge smitteverntiltak?

Tre barn poserer i skolegården
Foto: Brocreative/ Adobe Stock

Overgangen fra den trygge barnehagetilværelsen til skolestart kan for mange barn være en sårbar periode. Rundt om i landet er det derfor laget planer og rutiner for å skape god sammenheng mellom barnehage og skole. Overføringsmøter, førskoledager, dialogmøter med foreldre, informasjon på flere språk og skoleklubb for barn og foreldre er eksempler på noe av det som gjøres i forbindelse med overgangen. Men hva kan man få til i en tid med strenge smitteverntiltak?

Vi har tatt kontakt med noen av våre samarbeidspartnere for å høre hvordan situasjonen er denne våren, og hva de gjør for å skape en trygg og god overgang for årets skolestartere.

Skoleklubb for skolestartere og foreldre

På Hagaløkka skole i Asker har de i flere år invitert alle skolestartere til skoleklubb en gang i måneden det siste halvåret før barna begynner på skolen. På skoleklubben får barna delta i hyggelige skoleforberedende aktiviteter. De foresatte er også invitert og de får mulighet til å bli kjent med hverandre og skolen barna skal begynne på. På Stigeråsen skole i Skien har de latt seg inspirere av Skoleklubben på Hagaløkka. Planene var lagt for å starte skoleklubb, men i likhet med Hagaløkka måtte deres planlagte skoleklubb legges til side denne våren. Ved begge skolene er de likevel opptatt av at de bør klare å få til et besøk på skolen for dem som skal starte der til høsten.

Se film fra Hagaløkka skole

Skoleklubben på Hagaløkka skole
Overgang barnehage skole (intervju med Heidi Holter, Hagaløkka skole)

Bedre med noe enn ingenting

 «Istedenfor skoleklubb blir det i alle fall en bli- kjent- dag, eller en kveld, og eventuelt blir det aktiviteter ute». Dorthe Margrete Naur, inspektør ved Stigeråsen skole mener de må få til noe. «Det er bedre med noe enn ingenting», sier hun. På skolen er de opptatt av at skolestarterne blir litt kjent med skolen, med SFO og med de som møter dem første skoledag etter ferien.

Fra barnehagene i Skien forteller de at barna er opptatt av å vite hvordan det er på skolen, hvor toaletter er, hvem som blir lærerne deres når de begynner i 1. klasse, og hvor de skal sitte i klasserommet. Noen skoler i kommunen har filmet inne på skolen, eller tatt bilder som de har sendt til barnehagen. Dersom de ikke får til et besøk inne på skolen denne våren, kan barna barna på den måten likevel få et lite innblikk i lokalene de møter ved skolestart. Barna og de ansatte i barnehagene har også gått på tur til skolen og gjort seg kjent med uteområdene.

I Harstad kommune legges det opp til førskoledager med mindre grupper og noe kortere tid. «Førskoledagene er viktige for skolestarterne, så det vil vi få til også i år», sier Gro Dagsvik, skolefaglig rådgiver i Harstad kommune.

Overføringsmøter foregår nesten som normalt

I Harstad kommune er de for tiden i full gang med innskrivingssamtaler. De opplever at det fungerer greit til tross for pandemien. Barn og foreldre venter ute før de kommer inn til en individuell samtale. Samarbeidet mellom personalet i barnehage og skole er et viktig element i kommunens årshjul i forbindelse med overgangsrutinene. Det holdes overføringsmøter der pedagogene i barnehagen og skolen møtes og snakker om hvert barn som skal begynne på skolen. På overføringsmøtene diskuteres blant annet de flerspråklige barnas eventuelle behov for særskilt språkopplæring. Skolen har i forkant bedt barnehagene fylle ut en språkbiografi som danner utgangspunktet for vurderingen. Overføringsmøtene som foretas i løpet av vårhalvåret, er i år digitale.

Informasjonsfolder på flere språk til foreldrene

Vanligvis holder Hagaløkka skole i Asker et foreldremøte i januar der det blir informert om skoleklubben, og der foreldrene til de kommende førsteklassingene møtes og blir litt kjent. Selv om de ønsker å få til et fysisk foreldremøte senere i vår, forteller undervisningsinspektør Trond Zweidorff at de nå arbeider med å lage en fin folder, nærmest en avis, der foreldrene får en del informasjon. Det dreier seg blant annet om skolemiljøet, om den første lese og skriveopplæringen, om skolens satsingsområde og om forventninger foreldrene kan ha til skolen, og hvilke forventninger skolen har til foreldrene. Denne folderen gis til alle foreldre, og på Hagaløkka er det helt naturlig at slik informasjon oversettes til de aktuelle språkene som er representert i foreldregruppa.

Informasjon om norsk grunnskole på flere språk

Det er ikke alle foreldre som kjenner norsk skole like godt. En del foreldre som sender sine barn til skolen for første gang, har ikke selv vært elev i Norge og kan ha nytte av utfyllende informasjon om norsk skole. NAFO har på oppdrag av Foreldreutvalget for grunnskole (FUG) laget et informasjonshefte. I tillegg til blant annet informasjon om grunnskolen, lekser og læreplaner beskrives samarbeid mellom hjem og skole. Materiellet finnes både som tekst og lyd på ti språk i tillegg til bokmål. Det kan med fordel benyttes på foreldremøter og i samtale med nyankomne foreldre.

Informasjonshefte til foreldre på flere språk (morsmal.no)

Overgangslærer skaper trygghet

Ved Hagaløkka skole er skolestarterne så heldige at de møter en lærer som de kjenner fra barnehagen. Den såkalte overgangslæreren arbeider både i barnehage og skole, kjenner begge steder og kan på den måten sikre sammenhengen mellom de to utdanningsnivåene. Ordningen med overgangslærer er kanskje viktigere enn noen gang i denne tiden og bidrar til å skape trygghet for barna og en god overgang fra barnehage til skole.

Kompetanseutvikling om overgang barnehage skole

Språkløyper tilbyr en kompetanseutviklingspakke som gir kunnskap om hvordan kommuner kan utvikle rutiner og systemer som ivaretar barns språk, lese- og skriveutvikling i overgangen fra barnehage til skole. Kompetansepakken består av syv økter der en av dem dreier seg om det flerspråklige perspektivet. Økten inneholder fagfilmer og artikkel om språkaktiviteter som styrker flerspråklige barns språkutvikling.

Kompetanseutviklingspakke om overgang barnehage skole (sprakloyper.uis.no)

Mer om overgang barnehage skole

Praksiseksempel: Overføringsmøter Saupstad (sprakloyper.uis.no). Her kan du lese mer om overføringsmøter og laste ned eksempel på skjema som danner grunnlag for samtale i overføringsmøtene.

Sammen om språk er sluttrapporten fra prosjektet Språkløftet som blant annet handlet om sammenhengen mellom barnehage og skole. I rapporten beskrives eksempler på hvordan overgangen blir best mulig for alle skolestartere, spesielt for barn som er i en norskinnlæringsfase.