Takk, Sigrun!

Vår engasjerte senterleder gir seg etter åtte års lederskap av NAFO.

Sigrun Aamodt går av med pensjon 31. desember 2022 etter åtte år som senterleder på NAFO, og 18 år på HiO/HiOA/OsloMet.  

Foto av Sigrun
Foto: Marte Garmann

Inkluderende opplæring  

Sigrun har et brennende hjerte for inkluderende opplæring av barn, unge og voksne som er nye i Norge. Gjennom hele sitt yrkesliv har hun vært opptatt av at det å være flerspråklig er en ressurs, og hvilken betydning morsmålet har for menneskers identitet. Hun har også arbeidet for å synliggjøre betydningen av at barnehager og skoler samarbeider godt med hjemmet, også i flerkulturelle familier.  

Lærer, seniorrådgiver og senterleder 

42 år i arbeidslivet har det blitt, med et innholdsrikt og variert virke. Etter at hun var utdannet lærer i 1980 har Sigrun arbeidet ved en rekke barne- og ungdomsskoler, stadig med norsk som andrespråk og nyankomne elever som en del av sine arbeidsoppgaver i kombinasjon med å være blant annet kontaktlærer og kunst- og håndverkslærer. Da flyktninger kom fra Bosnia og Kosovo på 90-tallet, var hun med å etablere og senere lede innføringstilbud for denne gruppa. Voksenopplæring i Fredrikstad var hun også med å starte. Her var hun undervisningsinspektør før hun ble seniorrådgiver og nestleder ved NAFO hvor hun har arbeidet siden 2004. I 2015 tok hun formelt over som senterleder.  

Flere etterutdanninger og en master i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning har Sigrun tatt parallelt med at hun har arbeidet. Hun har også forfattet flere fagbøker og artikler. 

Hjem-skole-samarbeid    

Som fagperson har Sigrun gjennom mange år fremmet betydningen av barnehagens og skolens samarbeid med flerkulturelle familier. Engasjementet ble til bøker, Familielæring (2008) og Snakk med oss (2013), som er skrevet sammen med tidligere senterleder ved NAFO Ann Magritt Hauge. Sigrun er spesielt opptatt av å møte foresatte som likeverdige parter som blir lyttet til og involvert i det pedagogiske arbeidet med deres barn. Det forutsetter blant annet at informasjon er tilgjengelig på et språk og i en form som foresatte forstår.  

Nettverksarbeid 

Nettverk er viktig for å spre kompetanse og erfaringsutveksling. NAFO når ut til praksisfeltet blant annet gjennom fylkeskommunale og kommunale nettverk. Sigrun har vært tett på og vist stor interesse for den enkelte virksomhet så vel som organiseringen av fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom hele sitt virke har hun vært en ambassadør for god flerspråklig praksis og representert NAFO i nasjonale og internasjonale nettverk.    

NAFO i vekst 

I tiden Sigrun har vært senterleder, har NAFO vokst både i omfang av oppgaver og antall ansatte. Senteret får blant annet oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), statsforvaltere, kommuner og fylkeskommuner i hele Norge. NAFO samarbeider også med universiteter og høgskoler og andre statlige instanser både nasjonalt og internasjonalt.  

Tillitsbasert ledelse 

Sigrun har vært en engasjert og dyktig leder som har vist sine ansatte tillit, og gitt dem rom til å løse oppgaver uten å bli detaljstyrt. Dette har ført til at de ansatte har fått mulighet til å utvikle seg i et faglig stimulerende miljø.  

Tusen takk, Sigrun! Og lykke til i pensjonisttilværelsen!