Engelskundervisning med tospråklig lærer

NAFO tilbyr nettbasert undervisning i engelsk med støtte på arabisk, somali og tigrinja.

Et foto av Jorunn og Sanaa
Et godt samarbeid rundt deltakerne er viktig mener Jorunn Vik Dijkstra (til venstre) og Sanaa Ezzat. Foto: Katarina Hundal

Gjennom NAFOs nettskole Fleksibel opplæring underviser lærer Sanaa Ezzat i engelsk med arabisk språkstøtte. Med på laget har hun blant andre Jorunn Vik Dijkstra som er lærer ved Kvinesdal voksenopplæring. Fra skoleåret 2023/2024 tilbys også engelskundervisning med støtte på somali og tigrinja.  

Engelsk for nybegynnere er et tilbud for deltakere i grunnskole for voksne på ca. modul 1–2. Undervisningen kan også egne seg for elever i innføringstilbud i videregående opplæring. I nettundervisningen møter de engelsklærere som bruker morsmålet som støtte i undervisningen. Undervisningen foregår på plattformen Digilær som er Udirs digitale undervisningsplattform. I tillegg til den digitale undervisningen utarbeides det hefter som kan skrives ut og brukes av elevene og deltakerne. 

Et kjent språk som støtte 

I norsk skole har vi tradisjon for å bruke norsk som inngang for å lære engelsk og andre fremmedspråk. Dersom man ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å nyttiggjøre denne inngangen, kan opplæring i engelsk bli utfordrende. Ved å bruke et språk deltakerne behersker fra før som støtte, blir det mulig å sammenligne grammatikk, ordforråd, setningsstruktur og annet i engelskopplæringen.  

Fremfor alt en ressurs 

«Jeg ser på nybegynnerengelsk fremfor alt som en ressurs», sier Jorunn Vik Dijkstra, som er lærer i engelsk i grunnskolen for voksne ved Kvinesdal voksenopplæring. Som lærer på en fådelt skole opplever hun utfordringer ved å skulle tilpasse engelskundervisninge til deltakere i ulike moduler og på ulike nivåer. «Ved å bruke tilbudet i Fleksibel opplæring blir det et slags tolærersystem den tiden Sanaa underviser», forklarer hun. «Undervisningen som Sanaa driver, gir meg mulighet til å konsentrere meg om de som av ulike grunner ikke følger nettundervisningen. Deltakerne snakker utelukkende positivt om nettundervisningen i engelsk», sier Jorunn som tror deltakerne nyter godt av å bruke arabisk i engelskopplæringen. «Samspillet mellom Sanaa og deltakerne på eget språk har en egen dynamikk».  

Utfordringer 

Det er ikke til å legge skjul på at deltakelse i pilotprosjektet har bydd på noen tekniske utfordringer opplæringsstedet ikke var forberedt på. «Man må være innstilt på at det tar tid før det tekniske er helt opp og går», mener Jorunn. «Det tar tid for deltakerne å bli selvstendige på plattformen.» 

Å planlegge engelskundervisningen slik at den passer med planene i Fleksibel opplæring kan også by på utfordringer. «Jeg må bygge min undervisning rundt Sanaas», sier engelsklæreren fra Kvinesdal. 

Samarbeid 

«Nettopp dette at den stedlige læreren legger opp et opplegg som er i tråd med nettundervisningen, er et viktig grep», mener Sanaa og berømmer Jorunn for godt samarbeid. «En helthetlig undervisning er en nøkkel». For at deltakerne skal lykkes er et tett samarbeid mellom nettlærerne i Fleksibel opplæring og læreren på den lokale skolen essensielt. Jorunn følger opp grunnsteinene Sanaa legger. Arbeidsheftene som følger med Fleksibel opplæring blir samlet inn og kontrollert av Jorunn. Videre legger hun til rette for at deltakerne får tid til å arbeide med ressursene som ligger i plattformen som brukes i Fleksibel opplæring.  

Deltakere i fleksibel opplæring 

Foto av tro deltakere i voksenopplæringen
Sahar Mohamad Hajibrahim, og Salah Ismael Mohamad Alahmad er deltakere Kvinesdal voksenopplæring. Foto: Skjermdump

Sahar Mohamad Hajibrahim og Salah Ismael Mohamad Alahmad er gift og begge deltakere på Kvinesdal voksenopplæring. Begge deltar både i Nybegynnerengelsk og matematikk – og naturfagsundervisning i Fleksibel opplæring.  

Raskere læring 

«Når vi har en lærer som kan morsmålet vårt går læringen raskere», mener Sahar Mohamad Hajibrahim. «Vi trenger ikke bruke for eksempel Google translate og vi er trygge på at det som blir oversatt er riktig.» «Ja», istemmer Salah Ismael Mohamad Alahmad. «Vi lærer fortere og på en enklere måte når vi kan ta i bruk morsmålet». 

Bonuslæring 

«Når vi har engelskundervisning med en lærer som kan morsmålet vårt, kan vi sammenligne engelsk og arabisk», sier Sahar. «Da lærer jeg også om arabisk grammatikk. Det jeg lærer kan jeg også bruke når jeg skal lære norsk. For eksempel kan vi lage en setning på arabisk uten verb. Men læreren på skolen kan ikke om mitt morsmål, og kan ikke gjøre meg oppmerksom på at i engelsk må de ha verb i setning mens i arabisk er det mulig å lage setning uten verb. På engelsk må vi si: I am a student, men på arabisk kan vi skrive setningen uten verb. Slike forskjeller gjør det også vanskelig å bruke Google translate.» Sahar er ikke i tvil om nytten hun har av å delta i nybegynnerengelsk i Fleksibel opplæring.  

På utsiden eller innsiden 

Salah bruker et bilde for å forklare hvor stor betydning lærere som Sanaa har: «Når vi har norske lærere, er det på en måte som om vi går rundt på utsiden av et hus. I undervisningen med den tospråklige læreren er det som om vi er inne i huset og opplever det.» I timene til Sanaa kan de to deltakerne stille spørsmål på et språk de behersker godt og virkelig formidle det de mener. Det er ikke alltid så enkelt å uttrykke det de lurer på når de må utrykke det på norsk.  

Lærer arabisk også 

«Det er kjempeflott å ha en lærer som kan vårt morsmål», sier Salah. «Jeg kjenner ikke alle fagbegrepene vi møter i undervisningen på arabisk. De tospråklige lærerne forklarer på ulike måter og bruker ulike ord. Da kan jeg lære det arabiske standardbegrepet i tillegg til det norske fagordet.» På spørsmål om hva som skulle vært annerledes sier de to deltakerne at de kunne ønsket seg mer tid med tospråklige lærere. De vil nødig gå glipp av undervisning og må derfor velge ut og planlegge nøye hvilke timer de skal følge i løpet av en travel skoleuke.  

Søk om opptak

I Fleksibel opplæring tilbys nettundervisning i engelsk med støtte på arabisk, somali og tigrinja. Skoleåret 2023/2024 er det løpende opptak inntil plassene er fylt opp.

Les mer om kriterier for deltakelse og påmelding