Utviklingsmidler til Bildetema

NAFO har i samarbeid med partnere i Danmark, Sverige og Island fått midler for å fornye den flerspråklige bildeordboka Bildetema.

Foto: Katarina Hundal

NAFO har i samarbeid med partnere i Danmark, Sverige og Island fått midler fra Nordplus for å fornye bildeordboka Bildetema.

Flerspråklig ordbok

Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst og innlest lyd inndelt etter tema. Bildetema benyttes for språklæring og sammenligning av språk i barnehage, skole og voksenopplæring. I dagens Bildetema er det 40 ulike språk.

Utviklingsprosjekt

NAFO er blitt tildelt i overkant av én million kroner fra Nordplus for å utvikle ressursen. I prosjektet vil vi fornye Bildetema for å gjøre den mer brukervennlig og aktuell. Vi vil oppdatere temaene, ordforrådet og illustrasjonene. Prosjektet starter i august 2020 og skal gå over tre år.  

Nordisk samarbeid

Prosjektet ledes av NAFO i samarbeid med Center of Language and Literacy på Island, Nationalt Videncenter for Læsing i Danmark og Språkrådet i Sverige. Alle de fire deltakerinstitusjonene i prosjektet jobber med styrking av språkferdigheter blant barn, unge og voksne.

Bildetemas bakgrunn

Bildetema inngikk først som en del av de trykte LEXIN-ordbøkene som ble gitt ut av den svenske Skolöverstyrelsen i 1984. På 90-tallet ble Bildetema digitalisert, og det ble inngått et samarbeidmellom utdanningsmyndighetene i Sverige, Danmark og Norge om utviklingen. Det norske Utdanningsdirektoratet hadde ansvaret fram til 2019, og da ble det overført til OsloMet.

En viktig ressurs for mange

Bildetema kan brukes for å vekke interessen for språk hos både barn og voksne. Bildetema er en spesielt viktig ressurs for nyankomne innvandrere. Fordi det er både lyd- og bildestøtte, egner den seg til bruk i grunnleggende språkopplæring og alfabetiseringsundervisning. Bildetema kan også brukes i undervisning i fremmedspråk og nabospråksforståelse. Det vil være viktig å ivareta alle disse brukergruppene i nyutviklingen, og vi vil legge vekt på brukerinvolvering og brukertesting.

Gi oss innspill

Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra brukerne. Har du ønsker eller forslag til ny Bildetema? Send e-post til prosjektleder Solveig Berg Johnsen: solbj@oslomet.no

Gå til dagens Bildetema.