Faglitteratur – barnehage

På denne siden finner du faglitteratur om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid i barnehagen. Vi tar gjerne imot tips til aktuell litteratur.

Bøker og artikler utgitt i 2019
Musikk og andrespråk
Nora Bilalovic Kulset
Musikk og andrespråk har kommet i ny utgave. Den handler om hvordan musikk og språk er knyttet sammen, og om hvordan musikk kan være et godt hjelpemiddel for den som skal lære seg et nytt språk. Boka tar utgangspunkt i barn mellom 3 og 5 år, som har et annet morsmål enn norsk når de begynner i barnehagen.
Bøker og artikler utgitt i 2018
Barnehagens rammeplan i praksis
Bente Fønnebø og Unni Jernberg
Boka gir eksempler på hvordan inkludering og medvirkning kan være sentralt i ulike læringsmiljøer i barnehagen. Den har et flerfaglig perspektiv og et helhetlig læringssyn og viser barnehagenes mange ulike innfallsvinkler til rammeplanen. Boka gir mange eksempler fra praksisfeltet og en av NAFOs tidligere fokusvirksomheter forteller om hvordan de jobber med kultur, språk og identitet med tospråklige forbilder.

 

Å lære språk i barnehagen
Vibeke Grøver
Det kan være lett å tenke at barn i barnehagen lærer språk nærmest av seg selv. Denne boken viser at de voksne kan gjøre en stor forskjell gjennom måten de samhandler med barna på og hvordan de tilrettelegger for barns samhandling med hverandre. Dette er særlig viktig for barn som lærer norsk som et nytt språk i barnehagen.

 

Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn
Vibeke Glaser
Veiledning og samarbeid med foreldre er på mange måter en avansert balansekunst. Et godt samarbeid forutsetter at personalet har respekt og forståelse for at foreldre er forskjellige, og at de kan se dem som ressurspersoner i barnas liv.

 

Identitet og tilhørighet
Lill Salole
Boka løfter frem temaer som flerspråklighet, diskriminering, annerledeshet og identitet.
Bøker og artikler utgitt i 2017
Flykningkompetent barnehage
Kirsti Tveitereid, Stine Sævik, Hildegunn Fandrem og Lene Vestad
Utfordringene som flyktningbarna kommer med, er krevende, og helt nødvendig at barnehagene er forberedt på. Kunnskap er med andre ord svært viktig for å kunne forstå hvordan vi best kan legge til rette for et liv i Norge. Å bli bevisste på hvordan vi forstår ordene og begrepene som brukes om mangfold gjennom å gjennomføre felles samtaler i kollegiet gir kunnskap.

 

Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. 2. utgave
Anne-Lise Arnesen (red.)
Boka løfter fram hvordan målet om inkludering kan realiseres gjennom små og store hendelser i barnehagehverdagen. Den nye utgaven er gjennomarbeidet og endret i tråd med nyere forskning.
Bøker og artikler utgitt i 2016
Barnekonvensjonen, 3. utgave
Njål Høstmælingen m.fl.(red.)
Boka gir en oppdatert fremstilling av barns rettigheter i Norge i dag.

 

barns-flerkulturelle-steder
Barns flerkulturelle steder
Ove Bergersen (red.)
I boka vises det hvordan flerspråklighet kan være utgangspunkt for fellesskap, og hvordan mangfold og flerkulturalitet er noe barn lager sammen gjennom kommunikasjon og felles kulturskaping.

 

folk_uten_land_til_internet_jpg_jpeg%20article_small
Folk uten land?
Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken
Boka er en vitenskapelig antologi som tematiserer hvilken plass eller mangel på plass nasjonale minoriteter, vårt urfolk samene og andre urfolk har i norsk skole og utdanning.

 

interkulturell-pedagogikk-som-motkraft

Interkulturell pedagogikk som motkraft
Frederique Børhaug og Ingrid Helleve
Hovedbudskapet i denne boken er at interkulturell pedagogikk må være en motkraft til en monokulturell praksis i skole og i barnehage. Intensjonen er å bidra til å endre udemokratiske praksiser som assimilering, segregering og radikalisering.

 

Bok
Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen
Gunnhild Tomter Alstad
I denne boka analyseres konkrete eksempler på barnehagelæreres arbeid med andrespråk og flerspråklighet ut fra språkvitenskapelige perspektiv. Boka gir innsikt i kompleksiteten med språkarbeidet og bidrar med nye perspektiver på barnehagen som flerspråklig læringsmiljø.

 

Minoritetsspråk og fler....Egeberg
Minoritetsspråk og flerspråklighet
Espen Egeberg
Boka retter seg spesielt mot rådgivere i PP-tjenesten og andre i første- og andrelinjetjenesten som er involvert i utredning, kartlegging og vurdering av barn, elever og voksne med flerspråklig bakgrunn. Utredningsmetodikk og vurdering er aktuell både ved en- og flerspråklighet.

 

Refleksjon og relevans 2016
Refleksjon og relevans
Lindboe, I.M. m.fl. (red.)
Refleksjon og relevans – språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene er en artikkelsamling basert på forskningsprosjektet Diversitet i lærerutdanningene (DILUT), innenfor Utdanningsdirektoratet sin Kompetanse for mangfoldsatsing.
Bøker og artikler utgitt i 2015
Marginalisert eller synliggjort? Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle
Elena Tkachenko, Katrine Giæver, Kari Bratlan og Bushra Fatima Syed
Artikkelen handler om funn som viser hvordan barnehagene i materialet i ulik grad og på ulik måte bruker flerspråklige ansattes kompetanse.

 

Barn som titter
Er det mange måter å være norsk på?
Høgskolelektor Kari Krogstad, Høgskolen i Telemark og Førsteamanuensis Kari-Mette Walmann Hidle, Universitet i Agder, har undersøkt hvordan et utvalg barnehager arbeider med representerte minoritetsreligioner og –livssyn i etterkant av ny formålsparagraf.

 

Velkommen til barnehagelivet
Velkommen til barnehagelivet
Kathrine Mathilde Fagereng
Denne boken handler om oppstart og tilvenning i barnehagen. Kjartan A. Belseth har skrevet et kapittel om hvordan tilvenning i barnehagen kan sees i lys av «flerkulturelle» perspektiver. Ved å tenke annerledes enn hva som er vanlig rundt den tradisjonelle tilvenningsperioden, åpnes det opp for nye tankeganger og pedagogiske praksiser

 

Verdipedagogikk i barnehagen
Verdipedagogikk i barnehagen
Eva Marianne Johansson, Kristin Fugelsnes, Elisabeth Ianke Mørkeseth, Monika Röthle, Berit Tofteland, Berit Zachrisen
Boka tar for seg prosjektledelse, barn-/voksen-relasjon, garderoben som arena i barnehagen, praksisfortellinger og verdier i lek, og verdipedagogikk.

 

Lek og samspill
Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv
Sonja Kibsgaard og Marit Kanstad (red.)
Forfatterne beskriver hvordan personalet i barnehagen kan forholde seg i lek og samspill i barnegrupper preget av mangfold med særlig vekt på hvordan personalet kan imøtekomme barn som skal utvikle et nytt språk i barnehagen.

 

Høytidsmarkering i barnehagen artikkel 2015
Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager
Kari Krogstad og Kari-Mette Walmann Hidle
Artikkelen ser på hvordan barnehager arbeider med prosessmålet som sier at “alle barn skal utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet”.

 

Musikk og andrespråk
Musikk og andrespråk
Nora Bilalovic Kulset
Musikk og andrespråk handler om hvordan musikk og språk er knyttet sammen, og om hvordan musikk kan være et godt hjelpemiddel for den som skal lære seg et nytt språk.

 

Like muligheter
Like muligheter i lek? Interetniske møter i barnehagen
Berit Zachrisen
Boka har et flerkulturelt perspektiv på samspillet i barnegruppen og ser på forskjeller i koder og rolletaking blant barna i leken. Den er praksisnær og bygger på forfatterens doktorgrad om Interetniske møter i barnehagen.

 

Språkmangfold i utdanning_omslag
Språkmangfold i utdanning – refleksjon over pedagogisk praksis
Kari Mari Jonsmoen, Marit Greek
Artiklene i boka vektlegger kritisk pedagogikk og dreier seg om temaene: pedagogikk rettet mot voksne, læringsmiljø, andrespråksinnlæring og pedagogisk utviklingsarbeid.

 

Rasisme 2015
Hva er rasisme?
Sindre Bangstad, Cora Alexa Døving
Hvordan kan vi gjenkjenne rasisme i dag? Hvilke former for islamofobi kan anses som rasistiske? Hva kan antisemittismens historie lære oss om rasisme som fenomen? Er det sammenhenger mellom hudfarge og rasisme i dagens Norge? Hvordan bekjempes rasismen?
Bøker og artikler utgitt i 2014
Nafo-omslag3
NAFO – 10 år for flerkulturell barnehage og skole
NAFO fylte 10 år i 2014 og i den anledning ble det utgitt en artikkelsamling på Oplandske Bokforlag. Artiklene gir et bilde av senterets mangslungne virksomhet og kan lastes ned ved å klikke på bilde eller overskrift.

 

ISBN9788215022635_Andreassen_Olsen_Orginal_170x240_14 mmrygg
Religion, etikk og filosofi i barnehagen
Bengt-Ove Andreassen, Torjer A. Olsen
Kunnskap om religion, etikk og filosofi for barnehagelærere

 

Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn, 3. utgave 2014
Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn. 3. utgave
Olaf Husby, Sonja Kibsgaard
Denne boka handler om språkutvikling hos tospråklige barn og tilegnelse av andrespråk. Den tredje utgaven er oppdatert på planer og offentlige dokumenter. Nyere forskning er lagt til, f.eks. om musikk som verktøy i norskopplæringen. Kapitlet om kartlegging er utvidet, siden kartlegging av barns språk nå innføres for barnehager over hele landet.

 

Minoritetsspråklige i skole og barnehage. Pedlex 2014
Minoritetsspråklige i skole og barnehage. Lover og retningslinjer.
Malin Saabye (red.)
Hva må man kjenne til som ansatt i barnehage og skole i arbeidet med minoritetsspråklige barn? Hvilke lover og retningslinjer gjelder for det pedagogiske arbeidet i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, mottaksklasser og voksenopplæring?

 

Mobbing i barnehagen 2014
Mobbing i barnehagen
Mai Brit Helgesen (red.)
Er barnehagebarn for små til å mobbe? Kan vi snakke om mobbing i barnehagen, og er mobbing og erting to sider av samme sak? Boka gir også ideer til hvordan man kan ta fatt på antimobbearbeid i barnehage, først og fremst ved å arbeide med hele barnegruppen.

 

Hatprat
Hatprat
Anne Birgitta Nilsen
Dette er den første boka på norsk som gir innsikt i hva hatprat er og kunnskap om hvorfor denne formen for språkbruk virker. Hvilke språklige virkemidler er det som gjør at noen lar seg forføre eller manipulere av mobbing, netthets og hatretorikk?

 

Inkluderende språkfellesskap i barnehagen
Inkluderende språkfellesskap i barnehagen
Katrine Giæver
Forfatteren diskuterer hvordan ansatte i barnehager, med utgangspunkt i barns interesser og opplevelsesverden, kan finne inkluderende måter å arbeide med språklæring på. Boken tar for seg teorier om språk og språkarbeid og knytter dem til dialoger, samhandling og lek i barnehagens dagligliv.
Bøker og artikler utgitt i 2013
omsl.OrdforrŒd- ordbruk-3.utg3
Ordforråd, ordbruk og ordlæring
Anne Golden
Boken handler om ord og ordlæring sett i et andrespråkperspektiv, og dekker emner som definisjon av hva ord er, ordforråd, hvordan vi lærer ord, strategier for innlæring av ord og hvorvidt det går an å øke elevers ordforråd gjennom undervisning.

 

Flerkulturell-forstaaelse-i-praksis_hd_image
Flerkulturell forståelse i praksis
Per Inge Båtnes, Sissel Egden
Boka presenterer et allsidig utvalg av erfaringer og problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse i det flerkulturelle Norge.

 

Den-flerkulturelle-barnehagen-i-bevegelse
Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse
Kari Spernes, Marianne Hatlem
Boka tar opp aktuelle spørsmål for barnehagelærere i en flerkulturell hverdag i barnehagen, både i et teoretisk og et praktisk perspektiv.

 

Barns språkutvikling muntlig og skriftlig 3. utgave
Barns språkutvikling – muntlig og skriftlig 3. utgave
Anne Høigård
Boka gir en innføring i hvordan barn gradvis tilegner seg språket gjennom dialog, fortelling og lek, også når barn som vokser opp med mer enn ett språk.

 

omsl.Snakk med oss5
Snakk med oss
Sigrun Aamodt, An-Magritt Hauge
Samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv

 

INNVANDRING og FUNKSJONSHEMMING
Innvandring og funksjonshemming
Berit Berg (red.)
Boka presenterer minoritetsfamiliers møte med tjenesteapparatet(helse- og velferdssystemet).

 

omsl.2Ordforraad hos flerspraaklige
Ordforråd hos flerspråklige barn
Kirsten Meyer Bjerkan, May- Britt Monsrud, Anne Cathrine Thurmann- Moe
Boka er nyttig for studenter, lærere, spesialpedagoger og andre som jobber eller skal jobbe med flerspråklige barn og tar frem mange problemstillinger knyttet til dette området.

 

Bøker og artikler utgitt i 2012
Elena-Tkachenko
Språk brukes ikke som ressurs i barnehagene
Elena Tkachenko
Norsken blir bedre når innvandrerbarn får utvikle morsmålet. Språkkompetansen til minoritetsspråklige ansatte i barnehagene bør utnyttes mer, mener språkforsker Elena Tkachenko i denne artikkelen.

 

Flere språk flere muligheter
Flere språk – flere muligheter
Espen Egeberg
Boka handler om pedagogisk og spesialpedagogisk arbeid relatert til flerspråklige barn med utviklingshemning og/eller spesifikke språkvansker.

 

Utforsking av flerkulturelle praksiser i barnehagen
Utforsking av flerkulturelle praksiser
C.E. Andersen og S. Sand red
Et idéhefte om utvikling av flerkulturell praksis i barnehagen fra forskningsprosjektet «Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk».

 

Kirsten Lauritsen og Kathrine Moen
Kulturelt mangfold i barnehager og skoler; evaluering av utbytte av kompetanseutviklingsprosjekt
Kathrine Moen og Kirsten Lauritsen
En HiNT- rapport fra NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt om inkludering og likeverdig opplæring i barnehager og skoler i Nord-Trøndelag.

 

Lær meg norsk før skolestart
Lær meg norsk før skolestart
Margareth Sandvik og Marit Spurkland
Boka presenterer hvordan arbeid med litteratur i barnehagen kan berike barnas språkutvikling og barnehagens flerspråklige miljø.

 

Se mangfold!
Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen
Marit Gjervan, Camilla Eline Andersen og Målfrid Bleka
Boka gir teoretiske og praktiske eksempler på hvordan mangfold kan komme til uttrykk, utforskes, skapes og samarbeides om i barnehagen.
Tidligere utgivelser
Olav Kasin
Kultur som mangfold og enfold i barnehagen
Olav Kasin
Artikkelen retter et kritisk blikk på Rammeplanens tematisering av kulturelt mangfold i barnehagen. Forfatteren argumenterer for at mange av formuleringene i Rammeplanen trekker i retning av å gjøre barn til representanter for kulturelle forskjeller.

 

Artikkel i spesialpedagogikk nr. 8, 2010
Barnehagen og flerspråklige barn
Finnborg Scheving
Denne artikkelen tar for seg minoritetsspråklige barns språktilegnelse, barnehagens ansvar i forhold til å gi disse barna gode vilkår for flerspråklig utvikling og tips til hvordan barnehagen kan gjøre dette i praksis.

 

Vi-er-fargerike-bare-vi-toer_-Taternes-fortellinger_medium
Vi er fargerike bare vi tør
Anne-Mari Larsen
Forfatteren har samlet inn fortellinger fra norske tatere i ulike aldrer med deres tanker og livshistorier.

 

Joron-Pihl-160X200px_medium
Etnisk mangfold i skolen
Joron Pihl
Boka gir unikt innsyn i diagnostisering av såkalte lærevansker hos minoritetselever.

 

Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen (red.)
Boka handler om nasjonale minoriteter i Norge, som kvener, skogfinner, tatere og rom og viser deres historie i Norge.

 

integrert
Integrert?
Gunn Elisabeth Birkeland og Arne Mastekaasa (red.)
Boka ser på betydningen av såkalte ”ghettoskoler”, med høy andel innvandrerelever, og belyser fagvalg blant innvandrere og deres barn på høgskole og universitet.

 

Multilingual-Education-for-Social-Justice_-2009_medium
Multilingual Education for Social Justice
Ajit K. Mohanty, Minati Panda, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas (eds)
The book discusses general principles and challenges in depth and presents case studies from Canada and the USA, northern Europe, Peru, Africa and Asia. Analysis by leading scholars in the field shows the importance of building on local experience.

 

Familielaering-bokcover-140X200px_medium
Familielæring- og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid
Sigrun Aamodt, An-Magritt Hauge
Familielæring er et forholdsvis nytt felt innenfor det migrasjonspedagogiske området i Norge. Forfatterne gir en teoretisk innføring i denne tilnærmingen, i tillegg til eksempler på hvordan tenkningen kan omsettes i praksis.

 

Den-felleskulturelle-skolen2-bokcover-141X200px_medium
Den felleskulturelle skolen 2. utgave
An-Magritt Hauge
Boka tar utgangspunkt i utviklingen fra et problemorientert til et ressursorientert syn på det flerkulturelle fellesskapet. Grunntanken – at både minoritets- og majoritetselevene opplever identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse, kaller forfatteren: Den felleskulturelle skolen.

 

Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk
Den kulturelle barnehagen i rurale områder
HiHm, rapport nr 15 – 2011
En HiHm-rapport fra surveyundersøkelsen i forskningsprosjektet om Den flerkulturelle barnehage i rurale strøk (2007–2011).

 

Barnehagepedagogiske diskurser
Barnehagepedagogiske diskurser
Ann Merete Otterstad (red.), Jeanette Rhedding-Jones (red.)
Boka presenterer nyere førskolepedagogisk forskning og utviklingsarbeid som inspirerer til nytenkning og kritisk refleksjon om barnehagens virksomhet.

 

Mangfold og mestring i barnehage og skole
Mangfold og mestring i barnehage og skole
Hildegunn Fandrem
Boka tar opp utfordringer og muligheter knyttet til migrasjon basert på John Berrys akkulturasjonsteori, og prinsipper for arbeid i barnehage og skole.

 

Høytidsmarkering i barnehagen
Høytidsmarkering i barnehage
Geir Winje
Boka viser hvordan religiøse høytider og andre merkedager kan markeres i barnehagen, bl.a. med forslag til fortellinger og momenter til samtale med barn.

 

Tegn på sprog
Tegn på sprog
En bok om barns erfaringer med skriftspråk i et flerspråklig miljø i 0. klasse, basert på et dansk forsknings- og utviklingsprogram.

 

Norsk som andrespråk barnehage og barnetrinnet
Norsk som andrespråk – barnehage og barnetrinn
Sonja Kibsgaard, Olaf Husby
Boka handler om språkutvikling hos tospråklige barn, om tilegnelse av andrespråk og om pedagogens ansvar i dette arbeidet i barnehage og skole.

 

Eksil og livsløp
Eksil og Livsløp
Berit Berg, Kirsten Lauritsen
Boka belyser det å måtte forlate sine hjemland på grunn av krig, forfølgelse og undertrykking og hva eksilets mange stoppesteder kan innebære.

 

Norsk pedagogisk tidsskrift
Barnehagens kvalitet og skolefaglig læring: En kunnskapsoversikt
Veslemøy Rydland & Vibeke Grøver Aukrust
Artikkelen gir en kunnskapsoversikt over sammenhenger mellom barnehagekvalitet og skolefaglig læring.

 

NOA omslag
«Trollet bodde i vann med fart i» – om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige barn.
Irmelin Kjeldaas
En artikkel om barnehagers arbeid med å styrke og kartlegge flerspråklige barns språkkompetanse.

 

Ulikhet og fellesskap
Ulikhet og felleskap – Flerkulturell pedagogikk i barnehagen
Sigrun Sand
Boka handler om å skape og utvikle flerkulturell pedagogikk til berikelse for alle barn i barnehagen, der teori belyses med eksempler fra praksis.

 

Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold
Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold – fra utsikt til innsikt
Ann Merete Otterstad
Boka bidrar til refleksjon om kulturelt mangfold i utdanning og praksisfelt ved å formidle kompleks og sammensatte perspektiver i ulike fagdisipliner.

 

Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn
Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn
Therese Sand (red.)
Boka belyser en rekke aktuelle temaer knyttet til minoriteters bakgrunn og muligheter for en likeverdig integrering i skole og samfunn.

 

Forskel og fælleskab
Forskel og fællesskab
Eva Gulløv, Helle Bundgaard
Forfatterne ser på hvordan barns ulike sosiale og kulturelle bakgrunner har betydning for vennskapsdannelser og pedagogisk arbeid.

 

Minoritetsspråklige med særskilte behov
Minoritetsspråklige med særskilte behov
Espen Egeberg (red.)
En bok om utredningsarbeid innenfor områdene språk, kognisjon, skriftspråk, traumerelaterte vansker, matematikkvansker og ADHD.

 

Barn språk og kultur
Barn, språk og kultur. Språkutvikling fram til sjuårsalderen
Helene Valvatne og Margareth Sandvik
Ei bok for barnehager og skoler om språkmiljø og språkutvikling for både ett-, to- og flerspråklige barn med ulike typer bakgrunner.

 

Rydland
Minoritetsspråklige elevers skolepresentasjoner. Hva sier empirisk forskning?
Veslemøy Rydland
En gjennomgang av norsk og internasjonal forskning om hvilke faktorer som har betydning for minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner.

 

Flerstemmig mangfold
Flerstemmig mangfold
Becher, Aslaug Andreassen
Samarbeid med minoritetsforeldre betraktes i et politisk, etisk, globalt og lokalt perspektiv og behandles både teoretisk og med fortellinger fra praksis.

 

Børnehaven gør en forskel
Børnehaven gør en forskel
Charlotte Palludan
En bok om hvordan noen barn lett posisjonerer seg som likeverdige samtalepartnere, mens andre må kjempe seg til anerkjennelse i barnehagen.

 

Hør på maken. Tospråklig assistanse i barnehagen
Astrid Øygarden Mjelve
Et hefte om hvordan barnehagens tospråklige assistenter og pedagoger i gjensidig samarbeid lar det som skjer i barnehagen får skje på flere språk

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord