Den internasjonale Holocaustdagen

Bilde av tre metallplater med navn på tre medlemmer av familien Klein som ble deportert til Auschwitz i 1943

I november 2005 vedtok FNs generalforsamling at 27. januar skal vere ein internasjonal dag til minne om offera for Holocaust. I Noreg blir Holocaustdagen markert både nasjonalt og lokalt og er ei anledning for skular til å tematisere dei yttarste konsekvensane av rasisme og antisemittisme.

Minnesmarkering

Ved markeringa i år er det er 75 år sidan frigjeringa av konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau. Leiren sto sentralt i gjennomføringa av nazistanes plan om det som blei kalla «den endelege løysinga» – utryddinga av jødane i Europa. I Noreg blir den nasjonale minnesmarkeringa arrangert av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).
Den internasjonale Holocaustdagen 2020 (HL-senteret)

Ressursar frå HL-senteret

HL-senteret har utarbeidt mykje materiell knytt til Holocaustdagen. Senteret har i fleire år hatt ulike arrangement og opplegg tilpassa markering av dagen i skulen. På nettsida til senteret kan ein lese om aktivitetane og finne forslag til ei rekke undervisningsopplegg ein kan bruke for å markere dagen. Undervisningsopplegga dreier seg mellom anna om bruk av nettressursar for å kartlegge spor av fortida i nærmiljøet og for å gjere seg kjent med og vurdere eksempel på gatekunst og minnesmerke. På sida finn ein òg PowerPoint-presentasjonar knytt til opplegga og informasjon til lærarar. Måla med undervisningsopplegga er å minnast offera, gjere elevane medvitne om lokalhistorie knytt til Holocaust og å analysere og reflektere rundt ulike former for markering av hendingar i fortida.
Den internasjonale Holocaustdagen (HL-senteret)
Undervisningsmateriell og tips (HL-senteret)

Antisemittisme – før og nå

Jødisk museum i Oslo har utvikla ein nettressurs om antisemittisme for elevar og lærarar på ungdomstrinnet og i vidaregåande skule. Ressursen har tittel «Antisemittisme – før og nå». Den tilbyr elevar og lærarar ei grundig, oversiktleg og forskingsbasert framstilling av antisemittisme som historisk og nåtidig fenomen.
Antisemittisme – før og nå (Jødisk museum)

Våre fem nasjonale minoritetar

Jødane er ein av Noregs fem nasjonale minoritetar. NAFO har på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet utarbeidt undervisningsopplegg, tekstar og oppgåver om alle dei nasjonale minoritetane. På nettsida Nasjonale minoriteter kan lærarar hente informasjon og undervisningsopplegg om historia til jødane tilpassa ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring. På nettstaden minstemme.no ligg undervisningsopplegg om mellom anna nasjonale minoritetar for barnehage, grunnskule og vidaregåande. Søk på «nasjonale minoriteter» og «jødene».

Nasjonale minoriteter: Nettressurs for ungdomstrinn og vidaregåande
minstemme.no: Undervisningsopplegg for barnehage, grunnskule og vidaregåande

Ny stortingsmelding om tidleg innsats

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO er tittelen på Stortingsmeldinga som blei lagt fram 8. november. Delar av meldinga omhandlar korleis ein kan styrke tilbodet til minoritetsspråklege i barnehage og skole.

Styrking av kompetansen i norsk som andrespråk

For å kunne kartlegge minoritetsspråklege elevar og gi særskild norskopplæring av høg kvalitet treng skolen lærarar med kompetanse i norsk som andrespråk heiter det i Stortingsmeldinga, og regjeringa ønskjer å vurdere korleis alle skolar og barnehagar kan få tilstrekkeleg tilgang til kompetanse i norsk som andrespråk. På sikt er det eit mål at alle lærarar som underviser i særskild norsk, skal ha formell kompetanse.

Språkutviklande arbeid i alle fag

God språkutvikling for andrespråkselevar gjer det naudsynt med fokus på språk i alle fag. Dette perspektivet finn ein i stortingsmeldinga når det heiter at regjeringa vil be Utdanningsdirektoratet vurdere kva for tiltak det kan vere behov for, for å støtte lærarar slik at dei kan bidra til andrespråksutvikling hos minoritetsspråklege elevar i alle fag.

Eit fleirspråkleg SFO

Eit rikt og variert språkmiljø stimulerer kommunikasjon og bruk av språk, heiter det i det kapitlet som gjeld SFO. Her blir det peikt på at leiinga ved SFO bør arbeide for å skape medvit omkring korleis dei tilsette kan bidra til utvikling av ord og omgrep på norsk. Meldinga peiker òg på at tospråklege tilsette er viktige formidlarar av språk og kultur, og at dei bidreg som brubyggjarar. Dei kan gje dei tospråklege barna moglegheit til å vise sine ferdigheiter og kunnskapar og gjer at barna kan føle stoltheit over bakgrunnen sin når dei kan samtale på sitt eige morsmål.

God andrespråksutvikling startar i barnehagen

18 prosent av barnehagebarna har minoritetsspråkleg bakgrunn. Regjeringa meiner at det derfor er naudsynt for barnehagane å ha kompetanse om barns språkutvikling og fleirkulturelle kompetanse, og dei vil vurdere korleis ein kan auke denne kompetansen. I meldinga vises det elles til utsegna i Rammeplan for barnehagen som seier at personalet skal støtte fleirspråklege barn i å bruke morsmålet sitt og samtidig aktivt fremme og utvikla barnas norskkompetanse.

Stortingsmeldinga Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Statsbudsjettet 2020 – Integrering og mangfold

Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. Her har vi samlet noen punkter som gjelder integrering og mangfold innen opplæringsfeltet hentet fra Kunnskapsdepartementets budsjett.

Opplæring til ungdommer med kort botid

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til å styrke Jobbsjansen del B, tilskudd til mer grunnskoleopplæring for innvandrerungdom (ofte omtalt som kombinasjonsklasser). Tilskuddsmidlene blir som en del av regionreformen overført til fylkeskommunene fra januar 2020.

NAFOs prosjekter i statsbudsjettet

Flere av NAFOs nettsteder og prosjekter er nevnt i forslaget til neste års statsbudsjett. Skolekassa er en flerspråklig nettportal med læringsressurser og læremidler for asylsøkere og flyktninger. LEXIN og Bildetema er flerspråklige digitale ordbøker som OsloMet og NAFO nå overtar driften av. Prosjektet Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig fagopplæring som fjernundervisning i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn i arabisk, somali og tigrinja. I tillegg til ungdomsskoleelever deltar også elever i innføringstilbud i videregående opplæring, kombinasjonsklasser og deltakere fra voksenopplæring.

Mer til antirasistisk arbeid i skolen

Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra) er et bredt forebyggende tiltak mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger i regi av HL-senteret. Dembra bidrar til kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen. Regjeringen foreslår å styrke Dembra med 1,8 millioner kroner, slik at innsatsen nå er på totalt 10,3 millioner kroner.

Barnehage for barn i asylmottak

Regjeringen foreslår å bevilge 10,6 millioner kroner til heltidsplass i barnehage for to- og treåringer i asylmottak, samt å videreføre tiltaket om gratis kjernetid i barnehage for ettåringer i asylmottak som ble vedtatt da Stortinget behandlet revidert nasjonalbudsjett 2019.

Kvalifisering for voksne innvandrere og flyktninger

Regjeringen foreslår flere tiltak rettet mot kvalifisering og varig tilknytning til arbeidslivet for flyktninger og innvandrere:

 • 15 millioner kroner til ny tilskuddsordning for fag- og yrkesopplæring. Tilskuddsordningen skal bidra til mer tilrettelagte tilbud for voksne innvandrere, blant annet tilbud om ekstra språk- og læringsstøtte.
 • 5 millioner kroner til å styrke Jobbsjansen del A, formålet er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra jobb, og som har behov for grunnleggende kvalifisering.
 • 16 millioner kroner til å fornye og forbedre norskopplæringen for voksne innvandrere. Midlene går til å heve kompetansen hos lærere.
 • 5,2 millioner kroner til tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere. Midlene blir lagt inn i rammen til fylkeskommunene.
 • 5 millioner kroner til utvikling av lokale integreringstiltak som også ivaretar behov for psykisk støtte.
Minoritetsrådgivere

Det er foreslått å bevilge 15 millioner kroner til å videreføre økningen i antall minoritetsrådgivere fra Revidert budsjett 2019. Det gir 11 minoritetsrådgivere og to stillinger til det ambulerende fagteamet, som skal bidra til å bedre kompetansen i tjenestene. Til sammen er det dermed bevilget midler til 51 minoritetsrådgivere i 2020.

Tolking

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til en nasjonal satsing på tolking via skjerm. Regjeringen foreslår også 1,7 millioner kroner for å etablere et utdanningstilbud på Vestlandet for tolker.

Mangfold, integrering og likestilling innen kultur

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge til sammen 24,5 millioner kroner til tiltak og prosjekter innen mangfold, integrering og likestilling fordelt på en rekke ulike tilskuddsmottakere innenfor Kulturdepartementets budsjett. En del av disse midlene vil komme barnehage og skole til gode.

Kilde:

Statsbudsjettet 2020

Tema Morsmål fyller 10 år!

Denne høsten det ti år siden nettstedet Tema Morsmål gikk online for første gang. Tema Morsmål har gjennom disse ti årene vært en viktig pådriver for inkluderende og tilpasset opplæring for barn og elever fra språklige minoriteter. Nettsiden samler og utvikler flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole, og deler eksempler på god praksis fra hele landet. Et annet viktig formål med Tema Morsmål er å danne et nettverk for tospråklige lærere, morsmålslærere og tospråklig personale i barnehagen.

Tema Morsmåls oppstart

I stortingsmelding 23. Språk bygger broer initierte Kunnskapsdepartementet et nordisk samarbeid om digitale læringsressurser på flere språk. Siden 2001 hadde Sverige hatt en side som het Tema modersmål, og Norge ønsket å lage en norsk versjon av denne siden. I 2009 fikk Utdanningsdirektoratet i oppdrag å samarbeide med Sverige om å utvikle en lignende norsk side. Den norske versjonen ble lansert 22. oktober 2009, og fra 1. januar 2011 tok NAFO over ansvaret for siden. Tema Morsmål ble gjennom mange år ledet av Sunil Loona som har vært en tydelig og betydningsfull stemme på opplæringsfeltet.

Kompetanseheving og nettverksbygging

Et av formålene med Tema Morsmål er å bygge opp nettverk for tospråklige lærere, morsmålslærere og flerspråklige ansatte i barnehager. Tospråklige lærere og morsmålslærere jobber gjerne på flere skoler, noe som kan gjøre det vanskelig å delta i et faglig fellesskap, og det var viktig å skape en møteplass for disse lærerne. Gjennom Tema Morsmåls workshops, fagdager og konferanser har flerspråklig personale i barnehage og skole fått anledning til å dele erfaringer og utvikle sin kompetanse.

Tema Morsmåls arbeid

Arbeidet med Tema Morsmål ledes av NAFO, som drifter og utvikler innholdet på nettsiden. NAFO har samarbeid med tospråklige lærere og tospråklig personale fra barnehager som utvikler tospråklige ressurser og er redaktører for de ulike språksidene. Tema Morsmål har også en referansegruppe som består av representanter fra kommuner som kjenner praksisfeltet i barnehage og skole godt. Referansegruppen har en rådgivende og veiledende rolle for prosjektgruppen på NAFO.

Flerspråklige ressurser og materiell

Tema Morsmål har i dag 15 ulike språksider. Man finner blant annet tospråklige undervisningsopplegg, ressurser i fag, flerspråklige fortellinger, sanger, rim, regler og informasjonsmateriell til foresatte på flere språk. Flerspråklige ressurser er viktige for faglig og språklig utvikling, men også for å synliggjøre og anerkjenne de språklige og kulturelle ressursene som barn og elever bringer med seg til barnehage og skole. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet og ser frem til å publisere nye ressurser i tiden fremover!

Den europeiske språkdagen

Hva er den europeiske språkdagen?

Etter initiativ fra Europarådet i Strasbourg markeres Den europeiske språkdagen 26. september hvert år. Dagen markeres på mange ulike måter i Europarådets 47 medlemsland. I Norge feires den blant annet med ulike arrangementer på høgskoler og universiteter, og mange barnehager og skoler markerer dagen med aktiviteter som fremmer språklig mangfold.

Målsettingene for Den europeiske språkdagen:

  • å fremme flerspråklighet og interkulturell forståelse ved å gjøre allmennheten oppmerksom på betydningen av språklæring og ved å oppmuntre til større variasjon i språkene folk velger å lære seg
  • å fremme det rike språklige og kulturelle mangfoldet i Europa, som må bevares og næres
  • å oppfordre til livslang språklæring i og utenfor utdanningsinstitusjonene, enten formålet er studie- eller yrkesrelatert, knyttet til mobilitet eller det bare er for fornøyelsens og berikelsens skyld.

Tips til aktiviteter i barnehage og skole

hjemmesiden til Den europeiske språkdagen ligger det mange tips til aktiviteter i forbindelse med markeringen. I år blir vi oppfordret til å gjennomføre The EDL language challenge, i form av et hefte med oppgaver med språklig mangfold i fokus.
Tema Morsmål finner du flere forslag til hvordan dagen kan markeres i barnehage og skole.

Språkdagskonferanse i Halden

Fremmedspråksenteret arrangerer årets nasjonale språkkonferanse i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Konferansen henvender seg til språklærere i ungdomsskolen og den videregående skolen, men språklærerutdannere, språkstudenter og andre er velkommen. Det blir et rikholdig program innen engelsk og fremmedspråk med både språkspesifikke og språkoverbyggende foredrag.

Fremmedspråksuka i Trondheim

NTNU i Trondheim arrangerer Fremmedspråksuka 2019 i anledning Den europeiske språkdagen. Der blir det åpne forelesninger hver dag fra 23.-26. september.

Åpen forelesning på Universitetet i Oslo

Multiling – Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo arrangerer hvert år en åpen forelesning, kalt Einar Haugen-forelesningen, i anledning Den europeiske språkdagen. Årets forelesning blir holdt av Nicholas Evans og har tittelen:

Registrer aktivitetene dine på Europarådets hjemmeside

På hjemmesiden til Den europeiske språkdagen kan du få oversikt over arrangementer i hele Europa, og du kan registrere aktivitetene ved din barnehage, skole eller institusjon:

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord