Faglitteratur

Faglitteraturen det er vist til her, omhandlar pedagogisk arbeid retta mot fleirspråklege og fleirkulturelle grupper i barnehage og skole. I litteraturen er det vist til forsking på område som omfattar opplæring av minoritetsspråklege barn, elevar og deltakarar, fleirspråkleg utvikling og antirasistisk arbeid. Det finst óg eksempel på pedagogisk praksis i fleirkulturelle grupper.

Faglitteratur relevant for barnehage

Faglitteratur relevant for skole

Kontrastive beskrivingar av forholdet mellom ulike morsmål og norsk vil kunne vere ei god hjelp i å forstå andrespråkslæring.

Sjå oversyn over kontrastive beskrivingar