Faglitteratur – barnehage

På denne siden finner du faglitteratur om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid i barnehagen. Vi tar gjerne imot tips til aktuell litteratur.

Utgitt i 2021

Språkarbeid i barnehagen

Margaret Sandvik

Denne boka viser hvordan man kan støtte barns språkutvikling i barnehagens hverdagssituasjoner, som garderobe, måltid, bleieskift, lek, bokstund, samlingsstund og tur. Leseren møter tydelige prinsipper for et kontinuerlig språkarbeid, en rekke illustrerende praksiseksempler hentet fra norsk og skandinavisk forskning, gode råd, refleksjonsspørsmål og massevis av ideer til hva man kan gjøre.

Flerspråklighet – til begeistring og besvær

Bente Ailin Svendsen

Denne boka presenterer og problematiserer «flerspråklighet som ressurs»-perspektivet. Den gir en samlet fremstilling av flerspråklighet både i et sosialt og kognitivt perspektiv, i en samtidig så vel som i en historisk sammenheng. Boka tar opp tilegnelse og bruk av flere språk, flerspråklighetens kognitive fordeler og flerspråklighet i familien, blant unge, i opplæringen, i medier, på arbeidsplassen og i offentlige rom. Boka passer for alle som er interessert i å lære om flerspråklighet, for eksempel studenter, lærere og forskere. 

Bilde av bokomslag.

Det var en gang…

Kari Hoås Moen, Ellen Holst Buaas, Yngve Skjæveland

Fra hvert sitt faglige ståsted, med felles engasjement, belyser forfatterne en mangfoldig historie- og tradisjonsformidling i barnehagen. De gir oss innblikk i et kulturelt mangfold som inkluderer urfolk, nasjonale minoriteter og ulike moderne innvandrergrupper i Norge. Historie- og tradisjonsformidling i barnehager må ha en form som er tilpasset små barn. Formidlingen må også skje ut ifra en bevisst og kritisk vurdering av hva som passer den enkelte barnegruppens sammensetning.

Foreldresamtalen

Maria Kristianne Myrann

Foreldresamtalen er en viktig del av samarbeidet mellom hjem og barnehage, og den eneste formelle arena for samarbeid om enkeltbarn. Denne boka gir en innføring i foreldresamtalen som samarbeidsform og tar opp formelle, praktiske, etiske og kommunikasjonsmessige aspekter. Forfatteren trekker inn aktuelle perspektiver som likeverd, interkulturalitet og digital kommunikasjon. Målgruppe: studenter i barnehagelærerutdanning, barnehagelærere og ledere i barnehage.

Utgitt i 2020

Kartlegging av barns språk i tidlig alder

Else Johansen Lyngseth (red)

Boken gir innsikt i språkkartlegging som grunnlag for tidlig innsats og forebygging på helsestasjonen, i barnehagen, av barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, av barn som er flerspråklige og i PPT sitt arbeid.

Bokomslag

Omsorg i en kulturell kontekstKultursensitiv omsorg i barnehagen

Berit Zachrisen

Med denne boka bidrar forfatteren til refleksjon rundt barnehageansattes betydning for utvikling av en pedagogisk praksis som sikrer god omsorg for alle barn i barnehagen, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn.

Boka er skrevet for barnehagelærerstudenter på ulike nivåer og for fagfolk som arbeider i barnehagesektoren.

Omslag til boka til Ulikhet og fellesskap.

Ulikhet og fellesskap – Flerkulturell pedagogikk i barnehagen

Sigrun Sand

Boka løfter fram hvordan språklig og kulturelt mangfold kan bli en naturlig del av barns lek og danningsprosesser, og de pedagogiske utfordringene og mulighetene som dette skaper. Boka presenterer ny og relevant forskning og tar blant annet opp temaer som sosialisering og identitetsprosesser, flerkulturell pedagogikk, samarbeid mellom hjem og barnehage, språkarbeid og språkopplæring. Den har et nytt kapittel om samer og arbeid med samisk innhold i barnehagen.

Den åpne barnehagen

Kirsten E. Jansen, Øystein L. Johannesen, Sissel Mørreaunet (red.)

Temaet for denne boka er åpen barnehage som pedagogisk virksomhet. Hensikten med boka er å gi informasjon om samarbeid med foreldre, om ulike aktiviteter og pedagogiske virkemidler, omledelse og utviklingsarbeid og om barnehagepolitiske spørsmål. I boka vises det også hvordan den åpne barnehagen kan fungere som nettverksbygger mellom foreldre med ulik bakgrunn og etnisitet.

Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser.

Else Jorun Karlsen og Ann Cathrin Gjevikhaug

Boka handler om hvordan barnehagen kan oppdage og legge til rette for flerspråklige barn med språkvansker som har sammenheng med Downs syndrom, spesifikke språkvansker / developmental disorder og autismespekterforstyrrelser.

Utgitt i 2019

Bokomslag. Foto av to barn bakfra som går på en vei. Den ene holder armen rundt den andre.

Vente, håpe, leveFamilier på flukt møter norsk hverdagsliv

Sonja Kibsgaard og Kris Kalkman (red.)

Boka bidrar til ny kunnskap om det å være flyktning. Den retter seg mot ulike profesjoner som har sitt daglige virke blant flyktninger – særlig de som jobber med flyktningbarn. I boka kommer flere flyktninger til orde med sine egne erfaringer. Dette kan bidra til bedre forståelse av flyktningers situasjon.

Omslaget til boka Barns språkutvikling. En barnetegning av et menneske.

Barns språkutvikling
(4. utg.)

Anne Høigård

I denne boka viser forfatteren hvordan barn gradvis utvikler språket sitt gjennom dialog, fortelling og lek. Perspektivet er både enspråklig og flerspråklig. Boka omhandler også tidlig lese- og skriveutvikling og gir råd om hvordan barns språkutvikling kan støttes både i barnehage og skole.

omslag til boka Musikk og andrespråk

Musikk og andrespråk

Nora Bilalovic Kulset

Musikk og andrespråk har kommet i ny utgave. Den handler om hvordan musikk og språk er knyttet sammen, og om hvordan musikk kan være et godt hjelpemiddel for den som skal lære seg et nytt språk. Boka tar utgangspunkt i barn mellom 3 og 5 år, som har et annet morsmål enn norsk når de begynner i barnehagen.

Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse
(2. utg.)

Kari Spernes, Marianne Hatlem

Boka tar opp aktuelle spørsmål for barnehagelærere i en flerkulturell hverdag i barnehagen, både i et teoretisk og et praktisk perspektiv.

Utgitt i 2018

Omslag til boka Veier til språk i barnehagen

Veier til språk i barnehagen

Sonja Kibsgaard (red.)

Boka tar for seg verbalspråk, kroppsspråk, sang, musikk, bevegelse og bruk av litteratur som mulige veier til språktilegnelse hos barn. Den omhandler både første- og andrespråkslæring. Barnehagepersonalets rolle står sentralt i språklæringa, men samtidig legges det vekt på barnas kompetanse, og at de er viktige språkforbilder og kommunikasjonspartnere for hverandre.   

Omslag til Barnehagens rammeplan i praksis

Barnehagens rammeplan i praksis – ledelse, omsorg og kompleksitet

Bente Fønnebø og Unni Jernberg

Boka gir eksempler på hvordan inkludering og medvirkning kan være sentralt i ulike læringsmiljøer i barnehagen. Den har et flerfaglig perspektiv og et helhetlig læringssyn og viser barnehagenes mange ulike innfallsvinkler til rammeplanen. Boka gir mange eksempler fra praksisfeltet og en av NAFOs tidligere fokusvirksomheter forteller om hvordan de jobber med kultur, språk og identitet med tospråklige forbilder.

Bokomslag til Å lære språk i barnehagen. To barn som smiler til hverandre.

Å lære språk i barnehagen

Vibeke Grøver

Det kan være lett å tenke at barn i barnehagen lærer språk nærmest av seg selv. Denne boken viser at de voksne kan gjøre en stor forskjell gjennom måten de samhandler med barna på og hvordan de tilrettelegger for barns samhandling med hverandre. Dette er særlig viktig for barn som lærer norsk som et nytt språk i barnehagen.

Foreldresamarbeid – Barnehagen i et mangfoldig samfunn
(2. utg.)

Vibeke Glaser

Veiledning og samarbeid med foreldre er på mange måter en avansert balansekunst. Et godt samarbeid forutsetter at personalet har respekt og forståelse for at foreldre er forskjellige, og at de kan se dem som ressurspersoner i barnas liv.

Omslaget til boka Identitet og tilhørighet. Et tre i mange garger som er plassert oppå jordkloden.

Identitet og tilhørighet

Lill Salole

Hvor hører man hjemme når man er oppvokst med flere kulturer? Hvem er man da, og hva vil det si å være annerledes? Hva i en slik oppvekst gir motstand, og hva gir muligheter? Denne boken utforsker noen grunnleggende sider ved det å vokse opp med krysskulturelle erfaringer, blant annet eksistensielle utfordringer knyttet til en oppvekst med flere kulturer og den unike kompetansen som kulturelle minoritetsbarn utvikler.

Utgitt i 2017

Bokomslag til Flyktningkompetent barnehage. En barnetegning av en voksen som holder et barn i hånda.

Flyktningkompetent barnehage

Kirsti Tveitereid, Stine Sævik, Hildegunn Fandrem og Lene Vestad

Utfordringene som flyktningbarna kommer med, er krevende, og helt nødvendig at barnehagene er forberedt på. Kunnskap er med andre ord svært viktig for å kunne forstå hvordan vi best kan legge til rette for et liv i Norge. Å bli bevisste på hvordan vi forstår ordene og begrepene som brukes om mangfold gjennom å gjennomføre felles samtaler i kollegiet gir kunnskap.

Omslag til boka Inkludering

Inkludering – Perspektiver i barnehagefaglige praksiser
(2. utg.)

Anne-Lise Arnesen (red.)

Boka løfter fram hvordan målet om inkludering kan realiseres gjennom små og store hendelser i barnehagehverdagen. Den nye utgaven er gjennomarbeidet og endret i tråd med nyere forskning.

Utgitt i 2016

Omslag til boka Barns flerkulturelle steder

Barns flerkulturelle steder

Ove Bergersen (red.)

I boka vises det hvordan flerspråklighet kan være utgangspunkt for fellesskap, og hvordan mangfold og flerkulturalitet er noe barn lager sammen gjennom kommunikasjon og felles kulturskaping.

Omslag til boka Folk uten land

Folk uten land?

Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken

Boka er en vitenskapelig antologi som tematiserer hvilken plass eller mangel på plass nasjonale minoriteter, vårt urfolk samene og andre urfolk har i norsk skole og utdanning.

omslag til boka Interkulturell pedagogikk

Interkulturell pedagogikk som motkraft

Frederique Børhaug og Ingrid Helleve

Hovedbudskapet i denne boken er at interkulturell pedagogikk må være en motkraft til en monokulturell praksis i skole og i barnehage. Intensjonen er å bidra til å endre udemokratiske praksiser som assimilering, segregering og radikalisering.

Omslag til boka Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen

Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen

Gunnhild Tomter Alstad

I denne boka analyseres konkrete eksempler på barnehagelæreres arbeid med andrespråk og flerspråklighet ut fra språkvitenskapelige perspektiv. Boka gir innsikt i kompleksiteten med språkarbeidet og bidrar med nye perspektiver på barnehagen som flerspråklig læringsmiljø.

Omslag til boka Minoritetsspråk og flerspråklighet. Fugler med snakkebobler.

Minoritetsspråk og flerspråklighet – En håndbok i utredning og vurdering

Espen Egeberg

Boka retter seg spesielt mot rådgivere i PP-tjenesten og andre i første- og andrelinjetjenesten som er involvert i utredning, kartlegging og vurdering av barn, elever og voksne med flerspråklig bakgrunn. Utredningsmetodikk og vurdering er aktuell både ved en- og flerspråklighet.

Omslag til boka Refleksjon og relevans

Refleksjon og relevans – språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene

Lindboe, I.M. m.fl. (red.)

Refleksjon og relevans – språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene er en artikkelsamling basert på forskningsprosjektet Diversitet i lærerutdanningene (DILUT), innenfor Utdanningsdirektoratet sin Kompetanse for mangfoldsatsing.