Artikler – flerspråklighet i barnehagen

Artikkel: Flerspråklighet i barnehagen

Mange barn vokser opp med flere språk. Omgivelsenes holdning til flerspråklighet får betydning for hvordan barna utvikler sine språk videre. Artikkelen handler om hvordan barn tilegner seg flere språk, og om hvordan barnehagen kan ta i bruk det språklige mangfoldet for å støtte barns utvikling i morsmål og norsk.

Last ned artikkelen Flerspråklighet i barnehagen (pdf)
Refleksjonsspørsmål til Flerspråklighet i barnehagen (pdf)

en liten futt på sykkel og en dame som ler.

Artikkel: Språk og identitet

Vår identitet formes i møte med andre. Barns mulighet til å utvikle en trygg og mangfoldig identitet, påvirkes av tilbakemeldinger og støtte fra omgivelsene. Artikkelen belyser hvordan barnas språk er en vesentlig side ved deres oppfattelse av seg selv.

Last ned artikkelen Språk og identitet (pdf)
Refleksjonsspørsmål til Språk og identitet (pdf)

Litteratur til temaet

Språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen!
Ny veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen.
NAFO har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen med forslag til aktiviteter, refleksjonsspørsmål og tips til videre fordypning.

Else Ryen og Hanne Gram Simonsen (foto)

Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter
Else Ryen og Hanne Gram Simonsen
Publisert i NOA, årgang 30 1-2/2015. Novus forlag.
Artikkelen er bygd opp rundt ni myter knyttet til hvordan det er å vokse opp med flere språk.  I artikkelen imøtegår forfatterne mytene på bakgrunn av faglige vurderinger og med referanser til både norsk og internasjonal forskning fra slutten av 1970-tallet og fram til i dag.

Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen
Gunnhild Tomter Alstad
I denne boka analyseres konkrete eksempler på barnehagelæreres arbeid med andrespråk og flerspråklighet ut fra språkvitenskapelige perspektiv. Boka gir innsikt i kompleksiteten med språkarbeidet og bidrar med nye perspektiver på barnehagen som flerspråklig læringsmiljø.

Omslag til Boka Norsk som andrespråk. Fotografi at barn som leker.

Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn. 3. utgave
Olaf Husby, Sonja Kibsgaard
Denne boka handler om språkutvikling hos tospråklige barn og tilegnelse av andrespråk. Den tredje utgaven er oppdatert på planer og offentlige dokumenter. Nyere forskning er lagt til, f.eks. om musikk som verktøy i norskopplæringen. Kapitlet om kartlegging er utvidet, siden kartlegging av barns språk nå innføres for barnehager over hele landet.

Omslag til Inkluderende språkfellesskap

Inkluderende språkfellesskap i barnehagen
Katrine Giæver
Forfatteren diskuterer hvordan ansatte i barnehager, med utgangspunkt i barns interesser og opplevelsesverden, kan finne inkluderende måter å arbeide med språklæring på. Boken tar for seg teorier om språk og språkarbeid og knytter dem til dialoger, samhandling og lek i barnehagens dagligliv.

Barns språkutvikling – muntlig og skriftlig 3. utgave
Anne Høigård
Boka gir en innføring i hvordan barn gradvis tilegner seg språket gjennom dialog, fortelling og lek, også når barn som vokser opp med mer enn ett språk.