Introduksjon – flerspråklighet i barnehagen

Om temaet Flerspråklighet i barnehagen

Temaet Flerspråklighet i barnehagen er et overordnet tema i Kompetanseutviklingskurs for barnehager. Det handler om hvordan barn tilegner seg flere språk, og hvordan barnehagen kan ivareta barns språklige utvikling på både morsmål og norsk. Ved å gå gjennom dette temaet først, legges et godt grunnlag for å arbeide videre med de andre temaene.

Rammeplanen (2017) legger til grunn at personalet må bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse.

Hva inneholder temaet?

Det er laget to artikler til temaet

  • Flerspråklighet i barnehagen
  • Språk og identitet

I tillegg kan dere se to foredrag:

  • Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen med førsteamanuensis emerita Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen, begge MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.
  • Arbeid med flere språk i barnehagen, med førsteamanuensis Gunnhild Tomter Alstad, Høgskolen i Hedmark.

Under fanen I praksis, finner dere en introduksjon til hvordan barnehagen kan jobbe med å lage egne praksisfortellinger. Her vil dere få tips og idéer til gode arbeidsmåter om barns flerspråklige utvikling og barnehagens språklige mangfold. 

Hvordan jobbe med temaet i barnehagen?

Ved at barnehagens ledelse setter av tid på personalmøter og avdelings-/basemøter, vil hele personalet få mulighet til å bli involvert i kompetanseutvikling om språkutviklende samtaler. Det kan være nyttig å sette opp en plan for progresjon.

Les mer om Hvordan arbeide med temaet i barnehagen?