I praksis – flerspråklighet i barnehagen

Praksisfortellinger – et utgangspunkt for refleksjon og vurdering

En barnehagehverdag er full av liv. Det utspiller seg mange opplevelser mellom både barn og voksne i samtaler, lek og aktivitet. Barnehagen er også full av fortellinger om det som skjer i hverdagen.

Noen ganger handler det om flerspråklighet. Vi vil her introdusere praksisfortellinger som en måte å utvikle barnehagens arbeid med flerspråklighet.

Har dere kjennskap til å anvende praksisfortellinger som utgangpunkt for felles refleksjon og vurdering, kan dere gjennomføre en eller begge disse to oppgavene:

Oppgave 1

Velg en episode du har opplevd den siste tiden, som synliggjør hvordan flerspråklighet er synlig i hverdagen i barnehagen. Skriv den ned og del den med de andre på et avdelings-, base-, eller personalmøte. La den bli utgangspunkt for spørsmål og felles refleksjon.

Oppgave 2

Velg en episode du har opplevd den siste tiden, som synliggjør hvordan språk og identitet henger sammen. Skriv den ned og del den med de andre på et avdelings-, base-, eller personalmøte. La den bli utgangspunkt for spørsmål og felles refleksjon.

Er arbeid med praksisfortellinger nytt for dere, kan dere her få en kort introduksjon til hva praksisfortellinger er, og hvorfor og hvordan dere kan anvende dem i barnehagens arbeid.

Louise Birkeland var den som rettet søkelyset mot barnehages mange fortellinger og lansert begrepet praksisfortellinger. Hun så et stort potensiale i å inkludere praksisfortellinger i barnehagens formelle vurderingsarbeid, ved å la dem bli utgangspunkt for refleksjon og vurdering av barnehagens arbeid.

Praksisfortellinger handler om avgrensede situasjoner, der samspill mellom deltagerne er framstilt detaljert og personlig, slik det arter seg for fortelleren. De er altså personlige fortellinger om noe en selv har erfart. De fortelles med et dagligdags språk og inneholder et poeng som peker utover selve fortellingen. Det finnes ulike typer praksisfortellinger, både solskinnshistorier, suksesshistorier, vanehistorier og vendepunktshistorier (Birkeland, 1998).

Hele personalet i barnehagen kan delta i arbeidet med slike fortellinger. De gir et unikt utgangspunkt for å reflektere over barnehagens arbeid. Den enkelte får gjennom praksisfortellingene bidra med sine synspunkter og erfaringer og være med på å videreutvikle barnehagens praksis og forståelse av eget arbeid.

Når en er midt i en opplevelse som gjør inntrykk, starter den første refleksjonen. Når den skrives ned, tenker en videre på det som skjedde og hvorfor det ble en interessant fortelling. Når den etterpå deles med andre, får en tilbakemeldinger som fører til nye tanker om fortellingen. Ved å dele fortellinger blir en også bedre kjent med hverandres tanker om det som skjer i hverdagen.

  1. Hver enkelt i personalgruppen skriver ned noe de har erfart i barnehagen: Du kan begynne praksisfortellingen med en kort beskrivelse av en situasjon som har gjort inntrykk på deg. Du kan skrive om hvem som er med, hvor og når situasjonen skjedde og hva personene sa og gjorde.
  2. Når selve opplevelsen er skrevet ned, noterer du noen kommentarer eller spørsmål som du har fått knyttet til fortellingen.
  3. La praksisfortellinger bli sak på et møte: Del praksisfortellingen og dine egne kommentarer til fortellingene med de andre du er sammen med på avdelings-, base- eller personalmøtet.
  4. Alle de andre får etter tur komme med spørsmål og/eller egen refleksjoner til fortellingen din. Når alle har kommentert og stilt spørsmål, kan du selv si noe om du har fått nye tanker om fortellingen.
  5. Så er det tid for å dele en ny fortelling.

Les mer om praksisfortellinger:

Frønes, Mona Halsaunet (2007): Voksenrollen i det gode samspillet Praksisfortellingens betydning i den levende yrkesrollen Masteroppgave i førskolepedagogikk Trondheim: DMMH, NTNU

Bergland, Miriam Dahl (2005): Praksisfortellinger i barnehagen Masteroppgave i førskolepedagogikk. Trondheim: DMMH, NTNU

Fennefoss, Anne Tove og Kristin E. Jansen (2004): Praksisfortellinger – på vei til innsikt og forståelse. Bergen: Fagbokforlaget

Birkeland, Louise og Elin Eriksen Ødegaard (2001): Tusen erfaringer søker fortellinger. Bergen: Høgskolen i Bergen

Birkeland, Louise (1998): Pedagogiske erobringer. Oslo: Pedagogisk forum