Introduksjon – Språkutviklende samtaler

Temaet Språkutviklende samtaler handler om hvordan barn lærer språk gjennom å bruke det aktivt. Deltagelse i mange og gode samtaler kan bidra til at barna tilegner seg et rikt og variert språk. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) omtaler barnas mulighet for å delta i samtaler i mange sammenhenger, blant annet under fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst:

Personalet skal invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål.

Det er en fordel om personalet har gjennomgått det overordnede temaet Flerspråklighet i barnehagen i forkant av arbeid med dette temaet.

Hva inneholder temaet?

Artikkel

Artikkelen Språkutviklende samtaler fokuserer både på samtalens betydning for barns språkutvikling. Videre handler artikkelen om å legge til rette for samtaler der alle barn får mulighet til å delta, også barn som er i begynnerfasen av å tilegne seg norsk.

Det er laget refleksjonsspørsmål til artikkelen som kan være et utgangspunkt for både egenrefleksjon og diskusjon i personalgruppa.

Film

Filmen Måltid – tid for glede og fellesskap! kan brukes som utgangspunkt for refleksjon rundt praksis i barnehagen.

I praksis

Under fanen I praksis finner dere forslag til refleksjonsspørsmål, ideer til hvordan barnehagen kan vurdere eget språkarbeid og tips til videre arbeid.

Her finnes det også en introduksjon til hvordan barnehagen kan jobbe med å lage egne praksisfortellinger. Praksisfortellinger kan være et godt utgangspunkt for refleksjon og vurdering i forbindelse med barnehagens arbeid med samtalen.

Hvordan jobbe med temaet i barnehagen?

Ved at barnehagens ledelse setter av tid på personalmøter og avdelings-/basemøter, vil hele personalet få mulighet til å bli involvert i kompetanseutvikling om språkutviklende samtaler. Det kan være nyttig å sette opp en plan for progresjon.

Her finner du forslag til hvordan barnehagen kan arbeide med temaet.