Ønsk velkommen på fleire språk!

Her finn du ressursar som kan vere nyttige i oppstarten i barnehage, skole og SFO.

Foto: WavebreakMediaMicro / Adobe Stock

I desse dagar kjem mange barn, elevar og føresette tilbake til barnehagen, skolen og SFO. Nokon av dei møter barnehagen, skolen og SFO for første gong. Her finn du ressursar som kan vere nyttige i oppstarten.

Plakatar på fleire språk
Velkommen plakat på flerespråk

Her finn du dekorative plakatar for å til dømes ønske velkommen og seie hei på fleire språk. Å bli møtt med noko kjent er viktig for trivsel og læring.  

Fleirspråklege plakatar

Ressursar til bruk i foreldresamarbeid  

NAFO har fleire ressursar som er nyttige for føresette i oppstarten av barnehage- og skoleåret. Kva med å sende ut innkalling til foreldremøte eller informasjon om turar eller leirskole på fleire språk? 

Oppstartsbrev til barn og familiar

Hos Morsmal.no finn du eit enkelt oppstartsbrev med informasjon om oppmøte i samband med barnehageoppstart på fleire språk.

Oppstartsbrev til barn og familiar (Morsmal.no)

Innkalling til foreldremøte

Foreldremøte er ein viktig arena for samarbeid med føresette i barnehage og skole. Det er viktig å leggje til rette for at flest mogleg deltar på desse møta. Å få ein invitasjon på eit språk ein beherskar godt, kan vere med på å gi ei trygg og god oppleving.

Innkalling til foreldremøte på fleire språk (Morsmal.no)

Informasjon om norsk grunnskole

På oppdrag frå Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har NAFO laga eit hefte med informasjon om norsk grunnskole på norsk og elleve andre språk for føresette som ikkje er godt kjende med det norske skolesystemet. Informasjonen finst som tekst og lyd.

Informasjon om norsk grunnskole (Morsmal.no)

Informasjon om turar og leirskole 

Mange foreldre kan synast at det er uvant og framandt at barna i grunnskolen reiser på ekskursjonar og overnattingsturar. Utdanningsdirektoratet har laga filmen «På tur», og NAFO har laga ein brosjyre på fleire språk. Materiellet er laga for å inspirere og motivere foreldre til å la barna bli med på utflukt.  

Informasjon om turar og leirskole (Morsmal.no)

Informasjonshefte om barn i fleirspråklege familiar  

Informasjonsheftet gir svar på ti vanlege spørsmål som foreldre ofte stiller om barna si fleirspråklege utvikling. Det finst skriftleg og med lyd på 20 språk. I tillegg til å rette seg mot foreldre er heftet veldig aktuelt for tilsette i barnehage, skole og helsestasjonar.

Informasjonsheftet «Barn i fleirspråklege familiar» (Morsmal.no)

Informasjon om klede i barnehagen 

Heftet om klede i barnehagen kan hjelpe med å gi informasjon på morsmålet om mellom anna praktiske klede, skifteklede, merking av klede osv. Ressursen er fin å henge opp eller dele ut i barnehagen. 

Informasjon om klede i barnehagen (Morsmal.no)

Fleirspråklege ressursar til bruk i fagopplæring

Morsmal.no

På Morsmal.no finn du fleirspråklege fagressursar for barnehage og skole, blant anna i faga matematikk, naturfag, samfunnsfag og KRLE. 

Fagområder (morsmal.no)

Skolekassa

På Skolekassa har vi samla digitale læringsressursar som passar for minoritetsspråklege elevar i grunnskole, kombinasjonsklassar og innføringstilbod på VGO og vaksenopplæring. Mange av ressursane har fleirspråkleg støtte.  

Skolekassa.no

Fleirspråklege forteljingar 

Dei fleirspråklege forteljingane på Morsmal.no kan inspirere barnehagar og skolar til å ta i bruk forteljingar for å synleggjere det fleirspråklege mangfaldet og skape inkluderande leike- og læringsmiljø.  

Fleirspråklege forteljingar (Morsmal.no)

Syng på fleire språk

I oppstarten av barnehage- og skoleåret er song og musikk fint å bruke. På Morsmal.no har vi samla songar på fleire språk. 

Songar på fleire språk (Morsmal.no)

Språkleg og kulturelt mangfald i SFO

SFO er ein viktig arena for inkludering av minoritetsspråklege barn. NAFO har laga ein rettleiar for tilsette i SFO.

Rettleiar: Språkleg og kulturelt mangfald i SFO

Kartlegging

Det er viktig å få kjennskap til språkbakgrunnen og språkkompetansen til minoritetsspråklege barn og elevar. Informasjon frå kartlegging kan gi viktig kunnskap.   

Informasjon om kartlegging av minoritetsspråklege barn i barnehagen

Informasjon om kartlegging av minoritetsspråklege elevar i skolen