Tospråklig opplæring på nett blir permanent

NAFOs pilotprosjekt Fleksibel opplæring har blitt evaluert, og resultatene er så overbevisende at ordningen blir permanent fra høsten 2020.

Syv personer står og smiler.
De sju nettlærerne i Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig undervisning i arabisk, somali og tigrinja i tillegg til norsk. Foto: Lene Østli

NAFO og Utdanningsdirektoratets pilotprosjekt Fleksibel opplæring har blitt evaluert, og resultatene er så overbevisende at ordningen blir permanent fra høsten 2020.

En god nyhet for elevene

Portrettbilde av Marit Lunde
Marit Lunde, NAFO
prosjektleder Fleksibel opplæring.

«Dette er først og fremst en strålende nyhet for alle elevene som får tospråklig opplæring gjennom dette tilbudet!», sier prosjektleder for Fleksibel opplæring Marit Lunde. Hun har ledet arbeidet siden oppstarten i 2017. Målet med prosjektet har vært å prøve ut mulighetene for å tilby tospråklig fagopplæring via nettbaserte løsninger.

Tospråklig undervisning i matematikk og naturfag

Fleksibel opplæring er et tilbud til elever (og deltakere) med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Disse elevene har krav på tospråklig opplæring etter §§ 2-8 og 3-12 i opplæringsloven. Fleksibel opplæring er ikke ment som en erstatning for tospråklige lærere, men er et tilbud til skoler som ikke har lykkes i å skaffe kvalifiserte lærere i språkene arabisk, somali og tigrinja. Dette gjelder for eksempel i små kommuner der det er få elever som har behov for tospråklig opplæring. Gjennom Fleksibel opplæring kan enda flere elever få tilbud om opplæring på et språk de forstår. Dette skoleåret får om lag 300 elever rundt omkring i Norge undervisning over nett i fagene matematikk og naturfag gjennom prosjektet.

Tilbudet til elevene

I utgangspunktet var tilbudet ment for elever på 8. og 9. trinn, men etter hvert har man også åpnet for elever i grunnskole for voksne og innføringstilbud/kombinasjonsklasser i videregående. Elevene kan delta på planlagte undervisningsøkter i virtuelle klasserom eller ta kontakt med nettlærerne når de har behov for støtte på morsmålet. I tillegg får de tilgang til en plattform med fagtekster, opplæringsvideoer og en tospråklig ordbok knyttet til sentrale temaer i læreplanen i matematikk og naturfag. Hver uke får elevene en liste med ukas fagbegreper på norsk og de respektive språkene. Fleksibel opplæring er et tilbud i tillegg til ordinær undervisning, og det er den lokale læreren som har det faglige ansvaret. Et godt samarbeid mellom nettlærerne og lærerne i klasserommet er nødvendig for at prosjektet skal lykkes.

Evalueringsrapport

Fleksibel opplæring har nylig blitt evaluert av Rambøll på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Evalueringen har hatt fokus på elevens læringsutbytte, organisering av tilbudet, innhold og bruk av læringsplattformen, samt pedagogiske og didaktiske metoder. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse for elever som har deltatt i Fleksibel opplæring skoleåret 2018/2019, telefonintervjuer og besøk på fem skoler og to voksenopplæringssentre som benytter Fleksibel opplæring. Det er gjort semistrukturerte intervjuer med elever, lærere og skoleledere. Spørreundersøkelsene hadde en svarprosent på 67 prosent.

Hovedfunn fra rapporten

  • Fleksibel opplæring legger opp til veksling mellom elevenes morsmål og norsk, og bidrar til overføring av fagkunnskap og ferdigheter fra morsmål til norsk. Elevene får spesielt stort utbytte av å lære faglige begreper. Dette gir både bedre norskferdigheter og bedre faglig forståelse i matematikk og naturfag.
  • Elevene får best læringsutbytte på skoler hvor Fleksibel opplæring brukes systematisk, følges opp av stedlig lærer og ses i sammenheng med klasseromsundervisningen.
  • Elevene oppnår et positivt forhold til nettlæreren. Det å få undervisning fra en person som snakker et språk eleven forstår godt, bidrar til økt trygghet og kan være betydningsfullt for elevens læringsmiljø.
  • Skoleledere opplever Fleksibel opplæring som fremtidsrettet og gjennomførbar. Samtidig viser evalueringen at både stedlige lærere og elever foretrekker fysisk tilstedeværende tospråklige lærere, dersom det er mulig.

(udir.no)

Vil du vite mer om Fleksibel opplæring?

Er din skole, kommune eller fylkeskommune interessert i å delta i Fleksibel opplæring skoleåret 2020/2021? Få mer informasjon og meld din interesse for deltakelse her: – Fleksibel opplæring

Les mer