Studie- og yrkesveiledning for nyankomne ungdommer

Jo mer tid rådgivere har til samtaler med nyankomne ungdommer, jo mer utviklende og veiledende blir samtalen. Det viser en fersk doktorgradsavhandling fra Sverige, som ser på nyankomne ungdommers mulighet til inkludering med utgangspunkt i faglige og profesjonelle veiledningssamtaler.

Veiledning for nyankomne ungdommer
Åsa Sundelin, som til daglig utdanner studie- og yrkesveiledere ved Stockholms universitet, har i sin avhandling fulgt fem nyankomne ungdommer over 16 år og fem rådgivere. Elevene har vært i Sverige i 1-3 år, og går på Språkintroduksjon for ungdommer. Hennes analyse viser at veiledende samtaler både kan bidra til og begrense mulighetene for å skape en meningsfull framtid for ungdommer i migrasjon.

Samtalene er avgjørende
Avhandlingen viser også at veiledning er svært viktig for disse ungdommene. – Spørsmål om utdanning og arbeid i Sverige er de sentrale spørsmålene som elevene ofte ikke har andre å snakke med om. De mangler også et nettverk i Sverige. Elevene trenger praktiske, konkrete erfaringer og opplevelser knyttet til utdanning og arbeidsliv for å kunne forestille seg de mulighetene som finnes, ikke bare detaljert informasjon om de forskjellige studieretninger.

Migrasjonserfaringer og eksistensielle spørsmål
– Det ser ut til å være gunstig for elevene at deres migrasjonserfaringer får en plass i samtalene. Og også at rådgivere er i stand til å oppfatte de eksistensielle spørsmålene som elevene må håndtere når det gjelder å skape sin framtid i en ny sammenheng.

Åsa Sundelin disputerer 28. januar med avhandlingen «”Att skapa framtid – En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration”

Les pressemelding
Les om språkintroduksjon for ungdommer i Sverige

Å lære matematikk på et nytt språk

På Youtube finner man en del korte og nyttige filmer om å lære matematikk på et nytt språk. De er laget på oppdrag av Kikora i forbindelse med et prosjekt for andrespråksundervisning i matematikk. Videoene kan være til stor hjelp for matematikklærere som har elever med andre morsmål enn norsk. Forfatteren bak filmene er Wiggo Kilborn.

Å lære matematikk på et nytt språk
Kilborn fremhever forskjellen mellom å lære hverdagsspråk og fagspråk og nødvendigheten av en språkutviklende arbeidsmåte i alle fag. Han mener det er en stor fordel at matematikklæreren vet noe om matematikk på elevens morsmål. Ofte kan det ta flere år å bygge opp matematikkbegreper på et nytt språk, og i mellomtiden er viktig med tospråklig fagopplæring.

Kontrastiv matematikk: Tall, regnearter, tid, klokke, kalender
Matematikklærere i alle skoleslag vil ha nytte av å få en forklaring på forskjeller i matematikk mellom norsk og en del aktuelle morsmål i norsk skole. Det finnes korte filmer om tall, de fire regneartene samt tid, klokke og kalender som sammenligner norsk og følgende seks språk: arabisk, dari, pashto, polsk, somali og tigrinja.

Arabisk
Tall på arabisk
De fire regnartene på arabisk
Tid, klokke og kalender på arabisk

Dari
Tall på dari
De fire regneartene på dari
Tid, klokke og kalender på dari

Pashto
Tall på pashto
De fire regneartene på pashto
Tid, klokke og kalender på pashto

Polsk
Tall på polsk
De fire regneartene på polsk
Tid, klokke og kalender på polsk

Somali
Tall på somali
De fire regneartene på somali
Tid, klokke og kalender på somali

Tigrinja
Tall på tigrinja
De fire regneartene på tigrinja
Tid, klokke og kalender på tigrinja

Flerspråklige verb – ressurs på tolv språk

NAFO er stolte av å kunne presentere Flerspråklige verb, en nettressurs som fokuserer på verbinnlæring. Flerspråklige verb inneholder filmer, lydfiler og tekster med ulike verb i presens og preteritum. Nettressursen gir mulighet til å bli kjent med og sammenligne verb på norsk og ulike språk og er tilgjengelig på 12 språk.

Flerspråklige verb har en vid målgruppe, fra barn i barnehage til voksne i voksenopplæringen. Verbene er delt inn i kategoriene barnehage, skole, undervisning og kroppsøving. Vi håper dere får nytte av dette i barnehager og skoler!

Lenke til Flerspråklige verb

Førde internasjonale kor

Førde internasjonale kor er eit lågterskelkor der alle stemmer er velkomne. Koret vart starta opp for å skape ein møteplass og ein lett tilgjengeleg arena for kulturdeltaking i Førde, og er eit samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Førde kommune, Førde Røde Kors og KIA Førde. Musikkterapeut Jorunn Bakke Nydal frå fylkeskommunen leiar det internasjonale koret.

Arena for inkludering, musikkoppleving og samhald
Dette året har vel 80 menneske vore innom øvingane i bystyresalen i Førde sitt nye rådhus. Kor er ein av få arenaer der ein kan delta uavhengig av dugleik i norsk, bakgrunn, kompetanse og alder. Førde internasjonale kor har vorte ein møtestad der innvandrarar, flyktningar og asylsøkjarar treffer nordmenn i eit musikalsk fellesskap, med sosialt samvær over ein kaffekopp etterpå, der kontakt og venskap oppstår.

Digital fortelling
Korsong er ei kjelde til musikalske opplevingar, meistring, fellesskap, utvikling, glede og varme. Gjennom ein digital forteljing i form av korte videoar har studentar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane avd. helsefag jobba tett med fleire av medlemmane i koret og satt saman deira eigne forteljingar om opplevinga rundt det å delta i koret.
Digital fortelling om Førde internasjonale kor

Samarbeid om musikk, kultur, helse og inkludering
8. mai vil Førde Internasjonale kor synge taket av Førdehuset for å markere frigjeringsdagen og den Internasjonale Røde Kors-dagen. Les om samarbeid om musikk, kultur, helse og inkludering på nettsidene til Sogn og Fjordane fylkeskommune

Boksøk.no presenterer bøker for barn og unge

Leser søker bok er ei foreining som jobbar for at alle skal kunne finne gode bøker. Dei driv blant anna nettsida Boksøk.no. Her syner dei fram hundrevis av bøker som er lette og gode å lese. I desse dagar er basen med bøker utvida til også å gjelde bøker for barn og unge. Det vert lanseringsfest for nye Boksøk.no den 20. januar på Litteraturhuset i Oslo.

Tospråklige bøker og lettleste bøker
Dette er ei flott nettside for alle som ynskjer å finne bøker med tekster som er lette å lese. Her fins mange bøker som kan vere fine å lese for barn, unge og vaksne som held på å lære seg norsk. Det fins også nokre tospråklege bøker på nettsida. Vi håper mange finn vegen til bøker som gir glede. Les meir om Boksøk.no her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord