Den internasjonale migrasjonsdagen 

Den 18. desember markeres den internasjonale migrasjonsdagen på mange skoler. Få tips til undervisningsopplegg og råd til hvordan man kan snakke om migrasjon.

Foto: dannywilde / Adobe Stock

Den 18. desember markeres den internasjonale migrasjonsdagen på mange skoler rundt om i landet. Vi på NAFO har nederst i denne teksten samlet undervisningsopplegg og andre ressurser du kan ta i bruk når dagen markeres på din skole. Men hvordan bør vi snakke med elever om migrasjon? 

En mer globalisert verden

Vi lever i en stadig mer globalisert verden, og mennesker flytter oftere innad i land, og på tvers av landegrenser og kontinenter. Økt mobilitet får konsekvenser for menneskene som flytter, og for mennesker som møter tilflyttere. De fleste mennesker flytter frivillig, men mange mennesker ser seg nødt til å reise fra steder og mennesker de har kjær.  

Migrasjonsforståelse, og kunnskap om migrasjonsprosesser, er viktig for alle; både lærere og elever, for de som selv har migrert, eller som har en eller flere i sin klasse med migrasjonserfaring. Noen kan ha erfaring med emigrasjon i sin familiehistorie, andre med immigrasjon. 

Å snakke om migrasjon 

Som lærer kan det være utfordrende å snakke om migrasjon og migrasjonsrelaterte temaer i klasser der en eller flere har kjent på kroppen hva migrasjon er, og andre ikke. Hvordan kan vi snakke om migrasjon i grupper og klasser der livserfaringene til unge mennesker er så ulike? 

Svaret på det spørsmålet avhenger av elevene du har foran deg, deres alder og modenhetsnivå, og hvilken relasjon du har til elevene. Fordi elever er forskjellige, og har så ulike erfaringer med seg inn i klasserommet, kan noen elever ha et ønske om å dele kunnskap, opplevelser og kulturelle referanser med deg som lærer og sine jevnaldrende, mens andre kan oppleve det utrygt eller for emosjonelt å snakke om.  

En varsom tilnærming

For elever med migrasjonserfaring kan bilder, filmer, teaterstykker og samtaler fremkalle vonde minner. Ha derfor en sensitiv tilnærming til elevene, vær varsom når du stiller spørsmål som omhandler temaet, og velg virkemidler i undervisningen med omhu. Snakk med hele klassen om det å vise respekt for hverandres livserfaringer og forskjellighet. 

Når migrasjon er et tema, kan det også i noen klasser oppstå uenigheter om hvordan vi skal forholde oss til globaliseringsprosesser og migrasjon. NAFO har invitert Thomas Hylland Eriksen til holde en miniforelesning for lærere om uenighetsfellesskap, som er del av en kompetansepakke om kulturelt mangfold

Identitet, tilhørighet og mangfold 

Tett forbundet med migrasjon er også begrepene identitet, tilhørighet og mangfold, for hva gjør det med en persons identitet å flytte, å mestre et nytt språk og nye kulturelle normer på et nytt sted? Og hvordan kan vi alle bidra til et mangfoldig skolesamfunn der alle mennesker opplever tilhørighet og er en del av et fellesskap?  

Disse spørsmålene, og flere andre vil kanskje dukke opp i klasser der migrasjon blir tatt opp i undervisningen. Svarene vil avhenge av hvem en snakker med og hvilke erfaringer de sitter på. Flere av undervisningsoppleggene under vil gi elevene nye perspektiver og ny forståelse rundt egen eller andres migrasjonserfaringer. 

Idéer til arbeid med temaet migrasjon 

Avhengig av elevenes alder kan en jobbe med ulike begrep knyttet til migrasjon, og finne ulike årsaker til at mennesker flytter eller flykter. Som lærer kan en selv utvikle oppgaver der elevene intervjuer hverandre, egne foreldre, besteforeldre eller noen i nettverket som har flyttet ut av Norge, eller til Norge, for en kortere eller lengre periode. Dette for å synliggjøre at migrasjon angår oss alle. 

Markering av migrasjonsdagen kan også gjøres til et tverrfaglige prosjekt der elever kan delta med kunnskapsformidling som geografi, historie, språk, befolkning, religion osv fra ulike land. I tillegg til musikk, dans, klær, mat fra land elevene har et forhold til. Eller en kan knytte det til utvandring fra Norge, utenlandsoppvekst eller «tredjekultursbarn». Elevbidragene kan vises i for eksempel utstillinger, «åpen scene», panelsamtale, eller en kan invitere andre klasser eller foresatte osv. 

Mange skoler har minoritetsrådgivere tilknyttet sin kommune eller sitt fylke. Minoritetsrådgivere er rådgivere med spisskompetanse på temaer knyttet til migrasjon og krysskulturell oppvekst, og kan inviteres til å bidra inn på markering av migrasjonsdagen. Hos IMDi finnes en oversikt over minoritetsrådgivere på ungdomsskoler og videregående skoler. Alternativt kan en undersøke hvilke tilbud som finnes for mennesker som er tilflyttet skolens lokalmiljø. Planlegg og avtal en utflukt, eller inviter organisasjoner eller ressurspersoner inn på skolen. 

Undervisningsopplegg 

Lykke til med markeringen av migrasjonsdagen 18. desember!