Kväänikansan päivä

NAFO gratulerer med Kvenfolkets dag 16. mars!

Kvenfolkets dag er ei markering av kvensk/norskfinsk historie og kultur. Dagen blir markert kvart år med ulike aktivitetar i lokallag over heile landet. Dagen blei feira første gong i 2013. Datoen er valt til minne om den første organiseringa av kvenane som gruppe. På denne dagen i 1984 blei det første lokallaget for kvenar etablert i Børselv i Aust-Finnmark.

Kvenane er ein nasjonal minoritet i Noreg

Kvenane er etterkommarar av folk som kom frå Nord-Finland og Nord-Sverige og busette seg i Troms og Finnmark. Dei første skriftlege kjeldene som fortel om kvenar i Noreg, går så langt tilbake som til 1500-talet. I 1998 fekk kvenane status som ein nasjonal minoritet, på lik linje med jødar, rom, romanifolket og skogfinnar. I 2005 blei kvensk godkjent som eige språk.

Ressursar

Inkludering som valgfag?

Det gis undervisning i femten forskjellige valgfag ved ungdomsskolene rundt omkring i landet, og det varierer hvilke valgfag som tilbys ved de forskjellige skolene. Hva med å sette inkludering på dagsorden gjennom valgfag? Det vil passe fint inn i regjeringens integreringsstrategi: Integrering gjennom kunnskap. Et av målene i strategien er at innvandrere skal oppleve økt tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet. Dette skal skje blant annet ved å legge til rette for felles møteplasser.

Møteplasser for nyankomne ungdommer

Elever ved Østerås skole i Bærum har siden høsten 2015 kunnet ta valgfaget innsats for andre. Helt fra starten hadde elevene selv et ønske om å skape møteplasser der de kunne være sammen med nyankomne elever i kommunen. De tok kontakt med innføringsklassen på ungdomstrinnet som ligger i den andre enden av bygda. Avstanden var ingen hindring, og elevene ved de to skolene møttes annenhver uke i vårsemesteret, til felles glede.

Preget av gjensidighet

Lektor Merete Lien Utaker er initiativtakeren ved Østerås skole. Hun synes navnet på valgfaget, innsats for andre, kan være litt misvisende. Hun ønsker derfor å benytte internasjonalt samarbeid eller demokrati i praksis i stedet. Det elevene og lærerne erfarer, er at de lærer av hverandre. Valgfaget er ikke begrenset til å være noe de gjør for andre, det er preget av gjensidighet. Ungdommene blir kjent med hverandre, og til tross for eventuelle ulikheter anerkjenner de det hver enkelt bringer med seg.

Valgfaget er blitt til foreningen Ung Inkludering

Med de gode erfaringene fra valgfaget i bagasjen har Utaker og hennes samarbeidspartner Abdulqader Karimi videreutviklet prosjektet og opprettet foreningen Ung Inkludering. Sammen med 20 tidligere valgfagselever tilbyr de veiledning og oppfølging til andre skoler. Ved hjelp av Ung Inkludering klarer Bærum dermed å skape møteplasser slik at flere opplever tilhørighet og muligheter for å delta i samfunnslivet. Bærum kommune ble tildelt IMDIs bosettings- og integreringspris for 2018, og ordføreren benyttet anledningen til å nevne valgfagssamarbeid i skolen som en viktig inkluderingsarena i sin takketale.

Les mer

Spesialist i opplæring av minoritetsspråklige elever

For å bidra til gode opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever og økt kompetanse på skolene, åpnes det nå for at skoleeiere kan søke tilskudd til lærerspesialister i opplæring av minoritetsspråklige elever. Dette er blant annet en oppfølging av tiltak 12 i Regjeringens integreringsstrategi. Les mer om funksjonen som spesialist i opplæring av minoritetsspråklige elever på Utdanningsdirektoratets nettside.

Hva er en lærerspesialist?

En lærerspesialist er en lærer som er særlig faglig oppdatert innenfor sitt felt, og som fungerer som en ressursperson i profesjonsfellesskapet og bidrar i skolens utviklingsarbeid. Formålet med funksjonen som lærerspesialist er å gi lærere mulighet til profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.

Hvem kan bli lærerspesialist?

Lærere i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene, kan bli lærerspesialister. Det stilles krav til 30 studiepoeng i andrespråksdidaktikk/-pedagogikk og/eller flerkulturell pedagogikk eller tilsvarende realkompetanse, i tillegg til 60 studiepoeng i et relevant skolefag. Det stilles også krav om minst fem års erfaring som lærer. Lærerne kan rekrutteres fra egen skole eller fra universitets- eller høgskolesektor. Det finnes mer informasjon hos Utdanningsdirektoratet.

Hvordan søker man?

Det er skoleeier som kan søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Fristen er 12. april. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside finner man lenke til søknadsskjema.

Studium knytt til mangfald i skule og barnehage

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod i Noreg knytt til norsk som andrespråk og fleirkulturell kompetanse i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom.

Gå til oversikta over studietilbod her.

Du kan lese meir om vidareutdanning for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Det er fleire studietilbod knytt til Kompetanse for kvalitet. Desse studia har søknadsfrist allereie 1. mars.

16 år med Benjaminprisen

Siden 2002 er Benjaminprisen tildelt skoler som arbeider aktivt for å motarbeide rasisme. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet nå gitt ut bok om de 16 skolene som har fått prisen. Boka er fritt tilgjengelig på nett.

Gode eksempler og konkrete forslag

Som Kunnskapsministeren skriver i forordet, er denne publikasjonen et viktig bidrag til å løfte fram de gode eksemplene og gi konkrete forslag til hvordan vi kan styrke innsatsen mot rasisme. Skolene presenterer her sin praksis og erfaringer. Tekstene fra de ulike bidragsyterne peker på hva de har lyktes best med, og samtidig forteller de også om hvilke fallgruver som bør unngås.

Materiell til bruk i skolen

I heftet finner man også pedagogisk materiell til bruk i skolen fra 4. trinn til VG3. Materiellet kan brukes til å ta opp temaer som rasisme, hatefulle ytringer og diskriminering. Det er et ønske at dette kan inspirere til å løfte fram viktige samtaler i klasserommet.
 

  • Gå til boka 16 år med Benjaminprisen – Forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen
  • Tilbakestill glemt passord
    Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord