Se film – språkutviklende undervisning

På denne siden ligger det filmer som viser språkutviklende undervisning i praksis fra barnetrinn (naturfag), ungdomstrinn (sløyd og naturfag) og videregående (norsk). Det er lagt opp til at lærere ser film i fellesskap og diskuterer på bakgrunn av de tilhørende spørsmålene. Filmene kan brukes på tvers av klassetrinn. For eksempel kan filmen fra sløydundervisningen på ungdomstrinnet være relevant for yrkesfagslærere på videregående. Velg filmen som er mest relevant for fagene og elevgruppa dere underviser.

Filmer og refleksjonsspørsmål

Barnetrinn: Norsk som andrespråk i naturfag

Filmen Norsk som andrespråk i naturfag gir et eksempel på en språkutviklende undervisning med mye muntlig interaksjon, bruk av elevenes morsmål og konkreter.

Sørsmål til refleksjon

  1. Hva slags språkkunnskaper er avgjørende for at elevene skal mestre faget/fagene jeg underviser i?
  2. Hva gjør vi på vår skole for å støtte elevenes språkutvikling? Kan vi lære av hverandre?
  3. Hvordan kan vi få til et lærersamarbeid som kan støtte elevenes språkutvikling i fagene?
Ungdomstrinn: Sløydundervisning i ungdomsskolen

I filmen Språket bär kunnskapen: Att stötta skrivande (Sveriges utbildningsradio) ser vi hvordan språk- og faglærere kan arbeide sammen for å styrke elevenes forståelse av faglige begreper og gi støtte til skriving. Utdraget fra Skarpatorpsskolan i Skarpnäck (10:01-16:26) viser et eksempel på en sløydlærer som samarbeider med en lærer i svensk som andrespråk om elevenes loggskriving. 

Spørsmål til diskusjon

  1. Hva slags språkkunnskaper er avgjørende for at elevene skal mestre faget/fagene jeg underviser i?
  2. Hva gjør vi på vår skole for å støtte elevenes språkutvikling? Kan vi lære av hverandre?
  3. Hvordan kan vi få til et lærersamarbeid som kan støtte elevenes språkutvikling i fagene?
Norskundervisning i videregående

Filmen Norskundervisning i videregående viser hvordan man kan legge til rette for undervisning av elever med kort botid i det ordinære norskfaget. I dette undervisningsopplegget skal elevene tolke og sammenligne to tekster. Læreren legger opp til varierte muntlige aktiviteter slik at alle elever kommer til orde. De arbeider i par, grupper og hel klasse. Gjennom grundig muntlig forarbeid får elevene aktivert forkunnskapene og utvidet begrepene sine før de selv skal skrive en tekst. Selv om filmen viser et eksempel fra norskundervisningen, er prinsippene om muntlighet, lesing og skriving overførbare til alle fag.

Spørsmål til diskusjon

  1. Hvordan kan jeg legge til rette for varierte muntlige aktiviteter i mitt fag?
  2. Hva slags språkkunnskaper er avgjørende for at elevene skal mestre faget/fagene jeg underviser i?

Filmserier fra Sverige og Danmark om språkutviklende undervisning

Filmer om språk- og kunnskapsutviklende arbeid fra det svenske Skolverket

Filmer om språk- og kunnskapsutviklende arbeid fra det svenske Skolverket

Her kan du finne 9 filmer om språk- og kunnskapsutviklende arbeid i Sverige. De tre første filmene er mer generelle og omhandler blant annet hverdagsspråk/skolespråk og tematiserer hvordan man kan fremme språk- og kunnskapsutvikling i skolen. Filmen «Språk i alla ämnen 2» er en forelesning av Åsa af Geijerstam fra Uppsala universitet. De resterende filmene er knyttet til bestemte fag, blant annet historie, kjemi, idrett og helse, matematikk og teknikk.

Den sproglige dimension i alle fag – 6 eksempler på god praksis

Den sproglige dimension i alle fag – 6 eksempler på god praksis.

Denne danske filmen fra Filmkompaniet består av seks kapitler fra forskellige fag hvor lærere på Sølystskolen i Silkeborg integrerer språkundervisning i fagene. Se god praksis fra 1. kl. matematikk, 3. kl. dansk, 4. kl. naturfag, 8. kl. fysikk, 8. kl. biologi og 9. kl. dansk. Filmen varer 37 minutter.