I praksis – Språkutviklende undervisning

På denne siden ligger det to sett med praksisoppgaver som det er tenkt at lærere skal gjøre gruppevis. Det første er knyttet til introduksjonstekstene om Språkutviklende undervisning. Det andre oppgavesettet forutsetter at lærerne har lest artikkelen Hverdagsspråk og fagspråk. For å gjennomføre oppgavene er det nødvendig å sette av tid til lærersamarbeid. En bolk brukes til diskusjon og planlegging av undervisning og en bolk til erfaringsutveksling etter at den enkelte lærer har prøvd ut et eller flere undervisningsopplegg i sin klasse/gruppe.

Oppgave 1: Forkunnskaper

Planlegg undervisning (i grupper)

Dersom lærere som underviser samme fag samarbeider, kan dere ta utgangspunkt i et emne i faget med tilhørende kompetansemål som dere skal jobbe med over en periode. Er gruppene tverrfaglige, kan diskusjonen være mer generell.

Diskuter følgende spørsmål:

 • Hva kan jeg gjøre for å finne ut hva elevene mine har av forkunnskaper og språklige forutsetninger?
 • Hvordan kan jeg legge opp undervisningen slik at den tar utgangspunkt i elevenes forkunnskaper?
 • Hvilke språkkunnskaper (f.eks. ord og formuleringer) trenger mine elever for å mestre dette kompetansemålet/temaet?
 • Hvordan kan jeg legge opp undervisningen slik at elevene utvikler språket de trenger for å lære det de skal i dette emnet?

På bakgrunn av denne diskusjonen skal lærerne lage et undervisningsopplegg der elevenes forkunnskaper og språklige forutsetninger i faget er utgangspunktet.

Prøv ut i praksis (den enkelte lærer)

Prøv ut et undervisningsopplegg som bygger videre på elevenes forkunnskaper og språklige forutsetninger.
Noter ned dine erfaringer. Vær konkret, for eksempel:

 • Hva gjorde jeg for å finne ut av hva elevene kunne fra før?
 • Gi eksempler på hvordan undervisningen bygde videre på elevenes forkunnskaper.
Erfaringsutveksling med andre lærere (i grupper)
 • Ga denne måten å undervise på bedre innsikt i elevenes forkunnskaper og språklige forutsetninger?
 • Hvilke konsekvenser fikk i tilfelle denne innsikten for undervisningen?
 • Var andrespråkselevene mer aktive i undervisningen enn de pleier?
 • Hvordan var motivasjonen til andrespråkselevene i undervisningen?
 • Hva var positivt med å ha et slikt fokus i undervisningen? Hva kunne vært gjort annerledes?

Oppgave 2: Hverdagsspråk og fagspråk

Planlegg undervisning

Ta utgangspunkt i undervisningsopplegget om magnetisme fra Gibbons (2006), gjengitt i artikkelen Hverdagsspråk og fagspråk. Lag et tilsvarende opplegg i ett av dine fag, der målet er å støtte elevene fra deres muntlige hverdagsspråk via et muntlig fagspråk til et skriftlig fagspråk. Undervisningen bør starte med en aktivitet der elevene får mulighet til å fortelle om sine erfaringer.

Prøv ut i praksis

Prøv ut undervisningsopplegget, og noter ned dine erfaringer. Vær konkret!

Erfaringsdeling med andre lærere
 • Fortell hverandre hvordan dere gjennomførte opplegget for å støtte elevene muntlig fra et hverdagsspråk over i fagspråket.
 • Fortell hverandre hvordan dere ga elevene språklig støtte. Vær helt konkrete. F.eks.
  Når og i hvilken sammenheng introduserte dere nye ord?
  På hvilken måte introduserte dere ordene?
  Hva sa dere til elevene?
 • Erfarte dere at elevene tok i bruk nye ord og uttrykk i løpet av undervisningen?
 • Hva fungerte bra i undervisningen? Hva kunne vært annerledes?

Gi hverandre tilbakemeldinger og tips til videre arbeid med å støtte elevenes språkutvikling.