Fordypning – språkutviklende undervisning

På denne siden ligger det fordypningsstoff om språkutviklende undervisning. Det er lagt opp til at alle lærere leser artikkelen Hverdagsspråk og fagspråk. Den danner utgangspunktet for en av praksisoppgavene i neste steg av kompetansehevingen. Nederst på siden ligger det tips til filmer og litteratur for deg som ønsker å fordype deg ytterligere i temaet.

Fordypningsartikkel: Hverdagsspråk og fagspråk

Å kunne forstå og uttrykke seg presist på et passende fagspråk er viktig for alle elevers faglige utvikling. Nye fag med ny terminologi kan være krevende for alle, men spesielt dersom du møter det på et språk du ikke behersker fullt ut. Artikkelen belyser kjennetegn ved fagspråk og eksemplifiserer hvordan en lærer kan støtte elever fra et hverdagspråk over i et mer faglig språk. Artikkelen er på 5 sider.

Tips til videre fordypning

Filmer

anna kaja

Filmer om språk- og kunnskapsutviklende arbeid fra det svenske Skolverket Her kan du finne 9 filmer om språk- og kunnskapsutviklende arbeid i Sverige. De tre første filmene er mer generelle og omhandler blant annet hverdagsspråk/skolespråk og tematiserer hvordan man kan fremme språk- og kunnskapsutvikling i skolen. Filmen «Språk i alla ämnen 2» er en forelesning av Åsa af Geijerstam fra Uppsala universitet. De resterende filmene er knyttet til bestemte fag, blant annet historie, kjemi, idrett og helse, matematikk og teknikk.

Den_sproglige_dimension_i_alle_fag

Den sproglige dimension i alle fag – 6 eksempler på god praksis.
Denne danske filmen fra Filmkompaniet består av seks kapitler fra forskellige fag hvor lærere på Sølystskolen i Silkeborg integrerer språkundervisning i fagene. Se god praksis fra 1. kl. matematikk, 3. kl. dansk, 4. kl. naturfag, 8. kl. fysikk, 8. kl. biologi og 9. kl. dansk. Filmen varer 37 minutter.

Litteratur

Skolverket_diskussionsunderlag
«Språkutvecklande arbetsätt i alla ämnen» Diskussionsunderlag för grundskoleutbildningen, Skolverket, 2014

Gibbons Stärk språket

Gibbons, P (2013) Stärk språket, Stärk lärandet: Språk- och kunspaksutveclande arbetsätt för och med andraspråkselever i klassrummet, 3. opplag, Hallgren og Fallgren

sprakinriktad-undervisning

Hajer. M. og Meestringa, T. (2014) Språkinriktad undervisning – en handbok, 2. opplag, Hallgren og Fallgren.