Nytt skoleår med tospråklige lærere

Hvordan ivareta minoritetsspråklige elevers behov i planlegging av neste skoleår? Benytt de tospråklige lærernes erfaringer fra tiden med hjemmeskole i planleggingen.

to studenter og en lærer
Foto: Mimi Thian / Unsplash

Planleggingen av neste skoleår er i full gang. Nye læreplaner skal tas i bruk på flere trinn og smittevernregler må følges. Hvordan ivareta minoritetsspråklige elevers behov og rettigheter i denne situasjonen? Det er nyttig å ta vare på alle de gode erfaringene med tospråklig fagopplæring fra tiden med hjemmeskole og bringe det med inn i planleggingen av neste skoleår.

Tospråklig fagopplæring er viktig

I regjeringens integreringsstrategi 2019 – 2022 Integrering gjennom kunnskap kommer det fram at tospråklig fagopplæring, undervisning i ett eller flere fag på norsk og elevenes morsmål, er lite brukt. Regjeringen vil sette inn tiltak for å øke bruken av tospråklig fagopplæring. Tospråklig fagopplæring er viktig for dybdelæring. Tospråklige lærere bidrar dessuten til tilpasset opplæring og er viktige kontaktledd mellom skole og hjem.

Dybdelæring krever forståelse

I de nye læreplanene har dybdelæring fått en sentral plass. I arbeidet med dybdelæring pekes det på nødvendigheten av forståelse. «Dybdelæring er å lære noe så godt at du forstår sammenhengen og kan bruke det du har lært i nye situasjoner» (udir.no). For elever som holder på å lære seg norsk, kan det ta lang tid å lære språket så godt at de vil ha tilstrekkelig utbytte av undervisningen når den foregår på norsk. Da vil det heller ikke være snakk om dybdelæring. Å legge til rette for forståelse ved å la elevene benytte det språket de behersker best kan styrke læringsutbyttet.

Bidrar til tilpasset undervisning

NAFO har kontakt med flere skoleeiere som alle berømmer de tospråklige lærernes arbeid, spesielt i den siste tiden. Noen tospråklige lærere har sendt oss sine beretninger om tiden med hjemmeundervisning. Fra Asker og Askøy kommune forteller tospråklige lærere at de har hatt daglig kontakt med elevene på e-post. Selve undervisningen foregikk på video til faste tider. Gjennom samarbeid med elevenes kontaktlærere, lærere i grunnleggende norsk og faglærere bidro tospråklig lærer til at elevene fikk økt forståelse i de ulike fagene. Dagsplan og ukeplan var tilgjengelig og tospråklig lærer la opp sin undervisning ut fra elevenes behov og ståsted. Kontaktlærere uttrykker overfor tospråklige lærere at samarbeidet og den tospråklige fagopplæringen bidrar til at elevene får tilpasset opplæring. Det oppleves som en avlastning at de tospråklige lærerne har mye kontakt med elevene og sikrer forståelse i læringsarbeidet.

Viktig kontaktledd mellom skole og hjem

Det er gått ut mye informasjon fra skolen til foreldre i perioden med hjemmeundervisning, og tospråklige lærere har sørget for at informasjonen har vært forståelig. Helt fra første stund da skolene ble stengt, har de tospråklige lærerne hatt kontakt med foreldre. De har sendt ut informasjon om korona på foreldrenes morsmål, ringt foreldre som ikke behersker skriftspråket, fortalt om hjemmeundervisning og om smittevernregler ved gjenåpning av skolene. Erfaringene med digitale verktøy var i utgangspunktet ulike, og de tospråklige lærerne har veiledet elever og foreldrene i bruk av kommunens digitale plattform. Flere lærere sier at de har hatt mer kontakt med foreldrene nå enn ellers, blant annet forteller lærere at de har hatt kontakt med foreldrene hver fredag for å høre hvordan uken har vært, og om det er noe de ønsker at lærer kan bidra med. Dersom lærer ikke har fått kontakt med elever til avtalt tid, har de først kontaktet eleven på mobil, deretter har lærer tatt kontakt med foreldrene. Dette er gjort i overenstemmelse med foreldrene og på den måten bidrar de tospråklige lærerne til at de flerspråklige elevene blir tatt vare på. 

For å lykkes er det ekstremt viktig for meg å ha et godt samarbeid mellom skolene og familiene, sier Indra Targonskiene, litauisk lærer i Asker.

Les mer

Tospråklig fagopplæring i koronatider
Hjemmeskole med innføringsklassen
Integrering gjennom kunnskap – Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022