SFO som arena for integrering og inkludering

SFO er en viktig arena for inkludering av minoritetsspråklige barn. Hvordan kan man legge til rette for at alle får delta i det sosiale samspillet?

Foto av elever tett i tett på rekke i et klatrestativ
Foto: Robert Kneschke / Adobe Stock

SFO er en viktig arena for å kunne tilrettelegge for inkludering av minoritetsspråklige barn i et flerkulturelt fellesskap. Et inkluderende SFO-tilbud der ansatte har etablert gode holdninger og har kompetanse i språklig og kulturelt mangfold, er vesentlig for å sikre at alle barn får delta i det sosiale samspillet og utvikle sine språklige ferdigheter.

Bakgrunn for et SFO-løft

I 2018 ble det gjennomført en nasjonal evaluering av SFO: Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle (Wendelborg et al., 2018). Evalueringen fra 2018 viser at SFO i svært liten grad brukes som virkemiddel og arena for inkludering av minoritetsspråklige barn hvor barna kan ta i bruk sine språklige ressurser og erfaringer på sitt morsmål. I tillegg pekes det på at det i liten grad organiseres opplegg eller gis støtte til minoritetsspråklige barns språkutvikling i SFO. Rambøll-rapporten Kompetansebehov blant ansatte i SFO. Innhenting av brukerinnsikt (Sjøvold et al., 2022) viser at arbeid med barn i et flerspråklig og flerkulturelt miljø er et område der både ansatte og ledere opplever at det er stort kompetansebehov, og at dette området i liten grad har blitt dekket i tidligere kompetansetiltak.

Hvordan inkludere barnas flerspråklige mangfold på SFO?

NAFO har laget en kompetanseveileder som er rettet mot SFO-ansatte. Veilederen har som mål å styrke ansattes kompetanse med å ivareta, anerkjenne og synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, samt skape bevissthet omkring hvordan personalet kan bidra til ord- og begrepsutvikling på norsk.

Språklig og kulturelt mangfold i SFO – en veileder for SFO-ansatte

Den nye rammeplanen for SFO tydeliggjør at respekt og anerkjennelse for ulikheter og mangfold skal gjennomsyre arbeidet i SFO. Videre i rammeplanen heter det at «SFO skal ivareta, anerkjenne og synliggjøre mangfold, og at det skal legges til rette for at ulike språk, uttrykksformer og kulturer kan inkluderes i lek og aktiviteter».

Språkutvikling i samspill med andre

Muntlige ferdigheter er nødvendig både for å lære og for å delta i sosiale aktiviteter. SFO-ansatte har en viktig oppgave med å sørge for at alle barna får lik mulighet til å delta i leken og bli inkludert i fellesskapet. Med deltakelse i lek og aktivitet kan man legge til rette for utvikling av muntlige ferdigheter i samspill med andre. Eksempelvis kan man tilrettelegge for språkutviklende aktiviteter gjennom gode samtaler og språkarbeid.

Mangfoldet kan også synliggjøres og verdsettes gjennom hvilke aktiviteter det legges opp til, og hvordan aktivitetene gjennomføres. Et SFO-personale som anerkjenner det språklige og kulturelle mangfoldet som en ressurs, legger til rette for å ta mangfoldet i bruk. Positive opplevelser av at barnas språk, kultur og identitet også kan være av betydning i møte med en ny hverdag og nye relasjoner. Det kan gi et godt grunnlag for utvikling av språklig kompetanse og i tillegg gi gode forutsetninger for å skape vennskap.

Aktiviteter og ressurser på flere språk fra morsmål.no

Spill og lek
Regler, sang og musikk
Flerspråklige plakater