NAFOs arbeid

Avsluttede prosjekter

Lesing og skriving på tvers av fag i grunnskolen for voksne
Orddatabase for yrkesfag
Nettressurs om nasjonale minoriteter
Opplæring av ungdom med kort botid
Tospråklig assistanse i barnehagen
Romanifolket/tatere i barnehage og skole
Hjem-skole samarbeid
Språkløftet og Utviklingsprosjektet
Utprøving av modeller for særskilt språkopplæring

Prosjektrapporter

NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2008-2009
NAFOs kompetansetiltaksprosjekt for barnehageansatte 2009-2010
Evaluering av kompetansetiltaksprosjekt i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte 2005-2009 (Rambøll)
Strategiplan: «Likeverdig opplæring i praksis!» (Kunnskapsdepartementet, 2007)
Sluttrapport: «Likeverdig opplæring i praksis! Veien videre.» (NAFO, 2013)
Sluttrapport: «Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre» (NAFO, 2012)
Prosjektrapport: «Læring i en flerspråklig skole» (HiT, 2009)
Rapport: Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter (NAFO, 2014)
Kompetansetiltak for flerspråklige assistenter i barnehagen 2010-2012 (NAFO, 2012)
Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS), (NAFO, 2014)