Nettverk for PPT rettet mot VGO

PP-rådgivere som jobber rettet mot VGO, har tatt initiativ til å etablere et nettverk med fokus på flerspråklige og flerkulturelle perspektiver.

Inkludering i friminuttene

Undervisningsopplegg til valgfaget Innsats for andre. Elevene skal arrangere sosiale aktiviteter for å bidra til et inkluderende miljø på skolen. Aktivitetene skal ivareta kulturelt mangfold, og det legges spesiell vekt på å inkludere elever som ikke kan så godt norsk.

Arbeid med språk

Hvordan kan en arbeide med språk i SFO? Synliggjør språklig og kulturelt mangfold gjennom fysisk miljø, lek, høytlesing og flerspråklige fortellinger.

Hjem-skole-samarbeid i grunnskolen

Etablering av et godt samarbeid er skolens ansvar  Et godt samarbeid mellom hjem og skole er positivt for elevenes læringsutbytte og trivsel. Samarbeidet er et gjensidig ansvar mellom hjem og skole, men det er skolens ansvar å legge til rette. Skolen har ansvar for …

Fjernundervisning for nyankomne elever

Hjemmeskole kan være spesielt utfordrende for nyankomne elever. Her finner dere tips til hvordan man kan gi fjernundervisning til denne elevgruppen.

Matematikk på flere språk

For flerspråklige elever uten tilstrekkelige norskferdigheter kan matematikk by på utfordringer blant annet på grunn av mange vanskelige fagbegreper på norsk. Det er derfor viktig at alle lærere som arbeider med matematikk, bruker arbeidsmåter som er språkutviklende for elevene. Dette …

Språkarbeid

Et rikt og inkluderende språkmiljø er grunnleggende i en anerkjennende og mangfoldig barnehage. Ifølge Rammeplanen for barnehage er ett av formålene med barnehagen å fremme kommunikasjon og språk. Barnehagen skal legge til rette for at flerspråklige barn får brukt sine …