Samarbeid om tospråklig opplæring i fag

Introduksjon

Denne veilederen er inspirert av en tospråklig opplæringsmodell utviklet i Uppsala (Uppsala-modellen) (Gareis, Oxley og Warren 2020). Modellen er videreutviklet av NAFO og består av tre deler: Planlegging, undervisning og evaluering. Samarbeid mellom tospråklige lærere og andre lærere står sentralt i alle tre delene. Modellen viser at samarbeidet om planlegging og evaluering er like viktig som selve undervisningen.   

Den tospråklige opplæringsmodellen gir forslag til hvordan samarbeidet mellom tospråklige lærere og andre lærere kan struktureres og gjennomføres i praksis.   


Åpne modellen med tilgjengelighetsmeny her

Tospråklig opplæring i fag er en rettighet for elever som ennå ikke har lært nok norsk til å ha tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring i faget. Som en del av særskilt språkopplæring (§§3-6, 6-5 Opplæringsloven, 2024) innebærer tospråklig opplæring i fag at eleven får opplæring i ett eller flere fag på sitt morsmål. Elevene bruker morsmålet eller et annet språk de kan godt som redskap for å lære fag.   

Målet med tospråklig opplæring i fag er å sikre de minoritetsspråklige elevenes forståelse av kunnskapsinnholdet i fagene. Opplæringen gis i samarbeid mellom faglærer og tospråklig lærer. Tospråklig opplæring i fag skal bidra til at eleven når fagenes kompetansemål, samtidig som de holder på å lære det norske språket.   

Tospråklig opplæring i fag er hele skolens ansvar. Tospråklig lærer og lærer i forsterket norsk kan ikke alene ta dette ansvaret.

Hvordan forstår dere dette utsagnet? Diskuter de ulike rollene (skoleeier, skoleleder, lærere og foresatte).  

Elevene har rett til særskilt språkopplæring til de kan følge opplæringen på norsk med tilfredsstillende utbytte.

Hva innebærer særskilt språkopplæring? Hvilke rutiner har skolen for særskilt språkopplæring? Hvordan er tospråklig opplæring i fag organisert på vår skole?   

Samarbeidet mellom tospråklige lærere, faglærere og lærere i forsterket norsk, både før og etter undervisningen, er like viktig som selve den tospråklige opplæringen.

Diskuter utfordringer og muligheter i samarbeidet. Hvordan kan skoleeier, skoleleder og lærere sammen bidra til god praksis rundt samarbeidet?