Evaluering

Evalueringen bør henge nøye sammen med planlegging av kommende undervisning slik at alle lærerne kan følge elevens læring som en kontinuerlig prosess.   


Åpne evalueringsdel med tilgjengelighetsmeny her

Hvordan kan en tospråklig lærers kunnskap om eleven bidra i evalueringsarbeid?  

Planlegging og evaluering henger sammen og kan kombineres når man sammen planlegger for neste periode. 

I hvilken grad gjenspeiler dette utsagnet praksis på skolen vår? Hvordan kan vi tilrettelegge for god informasjonsflyt mellom de ulike lærergruppene?  

Når elevene involveres i evalueringen, blir de mer bevisst sin egen læring og utvikling.  

Hva gjør vi for å sikre at elevene reflekterer over egen læring?