Undervisning

Bromodellen, utviklet av Helene Thise og Katja Vilien (2021), er en modell for språkutviklende undervisning. NAFO har tilpasset denne modellen spesielt for tospråklig opplæring i fag.   

Bromodellens fire faser viser hvordan undervisningen kan bygge bro mellom elevenes førforståelse, hverdagserfaringer og fagspråket. På broa ser vi lærere og elever. Den tospråklige læreren spiller en viktig rolle i samarbeid med andre lærere for å styrke elevenes språklige og faglige utvikling.  Elever og lærere har ulike roller i de fire fasene. De røde personene på broa viser hvem som skal være mest språklig aktiv, mens de grå er mer i bakgrunnen. Personene beveger seg både frem og tilbake på broa, noe som illustrerer at undervisningen noen ganger vil måtte veksle mellom fasene for å tilpasses de ulike elevene. Rekkefølgen på fasene er likevel helt sentral for å kunne støtte og utfordre elevenes språklige og faglige utvikling.


Åpne undervisningsdel med tilgjengelighetsmeny her

Utprøving av bromodellen i praksis  

 1. Planlegg et undervisningsopplegg som bygger på bromodellen.  
 1. Gjennomfør undervisningopplegget. Noter dine erfaringer underveis. Vær konkret, for eksempel: 
  • Hva gjorde jeg i de ulike fasene? 
  • Hvilken type støtte tilrettela jeg for? 
  • Hvordan deltok flerspråklige elever?      
  • Hvordan ble elevens sterkeste språk tatt i bruk?
 1. Del erfaringer i fellesskap  
  • Hvordan fikk dere vite hva elevene kunne om temaet fra før? Hvordan ble elevenes førforståelse tatt i bruk i det videre arbeidet?  
  • Hvordan fungerte bromodellen som et utgangspunkt for å støtte elevenes utvikling i faget?  
  • Hvordan kan modellen brukes for å skape sammenheng mellom tospråklig opplæring i fag og ordinær undervisning? 
  • Hvordan kan modellen tilpasses og innlemmes i eksisterende praksis?