Barnehage

På barnehagesidene vil du finne aktuelt stoff om språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Den norske befolkningen, også i barnehagen, er mer sammensatt enn tidligere. Barnehagens innhold og arbeidsmåter skal til enhver tid gjenspeile barn, foreldre og ansattes ulike bakgrunner.

Disse sidene vil handle om hvordan barnehagen kan møte barn og foreldre med ulike behov, ressurser og ønsker. Her finner du tips til nettsteder, faglitteratur, flerspråklige barnebøker og ulike arbeidsmåter på både kommunalt nivå og barnehagenivå. Sidene henvender seg til både barnehager, barnehageeier og barnehagemyndighet. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet.

Se NAFO-konferansen på nett

Over 450 personer har meldt seg på NAFO-konferansen, og det er vi veldig glade for! Deler av konferansens første dag blir strømmet, så alle har mulighet til å se plenumsforedragene. Innleggene før kl. 11:45 handler om både barnehage og skole, mens de tre siste innleggene er rettet mot skole. Vi håper at personalet i barnehager og skoler har anledning til å sette av tid til å følge strømmingen. Opptakene vil også være tilgjengelig etter konferansen.

Program for strømmingen, mandag 19. november

09:00-09:30: Velkommen til NAFO-konferansen, leder Sigrun Aamodt
Velkommen til LUI og OsloMet, dekan Sarah Paulson
Kåseri: Mangfoldet som glapp, dosent Mette Elisabeth Nergård, OsloMet

09:30-10:15: Mangfoldskompetanse i teori og praksis, professor Tony Burner, USN og OsloMet

10:15-10:45: Pause

10:45-11:45: Transspråking som pedagogisk strategi, førsteamanuensis Joke Dewilde, UiO

11:45-12:45: Pause

12:45-13:30: Flerspråklige elever i det ordinære klasserommet i barneskolen – ressurser eller usynlige? førstelektor Kirsten Palm, OsloMet

13:45-14:45: Bok og nett: ressurser i andrespråksundervisningen, førsteamanuensis Olaf Husby, NTNU

15:00-15:45: Sjangerpedagogikk og andrespråksskriving, doktorstipendiat Hanne Haugli, UiO

15:45-16:00: Avslutning og oppsummering

Gå til strømmingen her.

NAFO søker ny rådgiver

NAFO søker ny medarbeider som vil ha sine hovedoppgaver knyttet til barnehageområdet. Stillingen er midlertidig, fra 1. januar til 31. desember 2019, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i utvikling av ressurser til Tema Morsmål og redaksjonelt arbeid for NAFOs nettside. Rådgiveren skal også følge opp, veilede og drive kompetanseutvikling i regionale og nasjonale nettverk med fokus på barnehage.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en person med erfaring fra flerspråklige barnegrupper i barnehagen og barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning, og som i tillegg har evnen til selvstendig arbeid og god muntlig og skriftlig formuleringsevne.

Søknadsfristen er 27. november. Gå til utlysningen her.

NAFO-konferansen er fulltegnet

NAFO-konferansen 2018 arrangeres 19.-20. november på campus Pilestredet på OsloMet – Storbyuniversitetet. Målgruppen for konferansen er de som jobber innenfor barnehage- og skolesektoren, studenter og andre interesserte. Tospråklige lærere og barnehageansatte er en sentral målgruppe. Det blir et variert program med foredragsholdere både fra forsknings- og praksisfeltet. Se programmet for mer informasjon.

Mangfold i barnehage og skole

I en flerkulturell barnehage og skole er det god anledning til å benytte det språklige og kulturelle mangfoldet som er representert i gruppen. Det innebærer at mangfoldet synliggjøres og blir en naturlig del av hverdagen til barna, elevene og deltakerne. Der mangfoldet løftes fram, får alle mulighet til å identifisere seg med fellesskapet og barnehagen og skolens innhold. Men hvordan gjør man dette i praksis? På konferansen vil det være både fellesforelesninger og parallellsesjoner med temaer som belyser denne tematikken.

Påmelding

Påmeldingsfristen har nå gått ut, og konferansen er fulltegnet. Det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Se konferansen i streaming

Plenumsforedragene og foredragene rettet mot skolen fra dag 1 blir strømmet. Du kan se streamingen her.

Takk til alle som har meldt seg på! Vi ser fram til to lærerike og hyggelige dager!

Regjeringens integreringsstrategi

I lanseringen av integreringsstrategien 29.10.18 opprettholder regjeringen flere av punktene som kom fram av statsbudsjettet. Regjerningen anser norskopplæring og utdanning som redskaper for god integrering, deltakelse i arbeidsliv og hindring av utenforskap. Etter en innledning av statsministeren om viktigheten av god integrering gjorde kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner rede for hovedpunktene i regjeringens integreringsstrategi.

Deltakelse og tidlig innsats

Det er en utfordring at noen innvandrergrupper faller utenfor i arbeidslivet, og særlig er andelen sysselsatte blant enkelte innvandrerkvinner lav. Regjeringen har tro på at denne situasjonen kan endres gjennom flere utdanningsrettede tiltak. Jan Tore Sanner poengterte betydningen av å begynne innsatsen tidlig. Regjeringen mener vi nå har god erfaring med økt andel minoritetsspråklige barn i barnehagen som følge av gratis kjernetid. Derfor ønsker de å utvide tilbudet slik at det også omfatter toåringer.

Satser på kombinasjonsklasser

Frafallsprosenten blant unge som kommer sent i skoleløpet er høy, og som et tiltak for å få ned frafallet ønsker regjeringen å bidra til å øke antallet såkalte kombinasjonsklasser, hvor unge i videregåendealder får grunnskoleopplæring på en videregående skole. En lovendring i 2017 åpnet for at ungdom i alderen 16–24 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har opparbeidet seg godt nok faglig grunnlag eller som har språklige utfordringer, kan få mer grunnskoleopplæring i fylkeskommunal regi. Mange steder i landet samarbeider kommuner og fylkeskommuner, og utvikler modeller der også unge som har kort botid og ikke rett til videregående opplæring får et tilbud i kombinasjonsklasser. Les mer om kombinasjonsklassene.

Mer formell utdanning i introduksjonsprogrammet

Jan Tore Sanner snakket også om en nødvendig reformasjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger. Blant annet ønsker regjeringen mer formell utdanning inn i introduksjonsprogrammet. Dette betyr blant annet et utvidet tilbud om grunnskole for voksne. Regjeringen ønsker at flere innvandrere skal ta fagbrev slik at de har en formell kompetanse som etterspørres i norsk arbeidsliv. Derfor skal introduksjonsprogrammene i framtiden inneholde flere elementer av formell utdanning som grunnskole og kvalifiseringsfag for fagbrev.

Deltakelse i fritidsaktiviteter

Kulturminister Trine Skei Grande snakket om hverdagsintegrering og den viktige rollen blant annet lag, foreninger og frivillige har i møte med innvandrere. Et konkret tiltak som ble nevnt, var en ordning som sikrer at alle barn får delta på minst én fritidsaktivitet uavhengig av familiens økonomi. I første omgang vil de sette i gang et prosjekt med ti kommuner som skal prøve ut ordningen.

Handlingsplan mot rasisme

«Skal vi lykkes med hverdagsintegreringen, må vi også erkjenne at mange møtes av fordommer, rasisme og diskriminering. Det er ikke holdbart», uttalte Skei Grande. Regjeringen vil derfor lage en handlingsplan for å bekjempe rasisme og diskriminering.

Les hele strategien her.

NAFO gratulerer!

NAFO gratulerer Torild Marie Olsen og Randi Myklebust med Anne Hvenekilde-prisen 2018!  Anne Hvenekilde-prisen blei utdelt for første gong i 2004. Prisen er oppkalla etter Anne Hvenekilde som gjorde ein stor innsats for å byggje opp faget norsk som andrespråk og var den første professoren i faget. Ho la stor vekt på å rekruttere til forsking, og prisen blir tildelt for forskingsarbeid på mastergrads- eller doktorgradsnivå. Prisvinnarar mottar prisen på NOA-konferansen, som blir arrangert kvart anna år og som er ein nasjonal forskningskonferanse om norsk som andrespråk.

Torild Marie Olsen

Torild Marie Olsen ved Universitetet i Agder fekk prisen for doktorgradsavhandlinga Språkstimulering gjennom samtale – en studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtale mellom ansatte og flerspråklige barn. NAFO har omtalt avhandlinga i artikkelen  Språkstimulering gjennom samtale.

Randi Myklebust

Randi Myklebust fekk prisen for doktorgradsavhandlinga Muntlighet i det flerspråklige klasserommet. En studie av elevers samtaler på norsk i fem gruppearbeid på sjuende klassetrinn. NAFO har omtalt avhandlinga i artikkelen  Gruppearbeid og flerspråklige elever.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord