Foreldremøte – alle med!

Eit nytt barnehage- og skuleår har begynt, og foreldremøte er i kjømda for mange. For nokon inneber hausten at dei får nye føresette å samarbeide med.

Føresette er ressursar

Dei føresette er ei samansett gruppe, der ikkje alle har dei same føresetnadane for å ta initiativ til eller delta i eit samarbeid med barnehage og skule. Men alle føresette er ein  ressurs som det er viktig å nytte for å legge til rette for best mogleg utvikling og læring hos barna. Dei føresette må involverast, og barnehagen og skulen har ansvar for å legge til rette for eit godt samarbeid.  Dette ansvaret er nedfelt i opplæringslova (§ 13-3d), i læreplanverket  og i rammeplanen for barnehagen.

I læreplanverket er det omtalt på denne måten:  Samarbeidet mellom skole og heim er eit gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og leggje til rette for samarbeidet. Opplæringslova, forskrift til lova og  læreplanverket dannar grunnlag for samarbeidet, og foreldre og føresette skal ha reelt høve til innverknad på eigne barns læringsarbeid fagleg og sosialt.

I rammeplanen (2017) for barnehagen heiter det: Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen vareta barnas behov for omsorg og leik og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehagelova § 1. Nemningane «hjemmet» og «foreldrene» omfattar òg andre føresette. Barnehagen skal vareta foreldra sin rett til medverknad og samarbeide nært og i forståing med foreldra, jf. barne­ hagelova §§ 1 og 4. Samarbeidet mellom heimen og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldra og barnehagepersonalet har eit felles ansvar for at barnet skal trivast og utvikle seg.

Dette inneberat føresette og tilsette i barnehage og skule skal møte kvarandre med gjensidig respekt.

Føresettes perspektiv

I Sverige gjennomførte Laid Bouakaz ei undersøking som kan fortelje noko om kva som kan hindre eit godt samarbeid mellom skulen og føresette. I boka «Snakk med oss» skriv han at lærarane ser på dei religiøse overtydingane, språket og den kulturelle bakgrunnen til foreldra som eit mogleg hinder for samarbeid. Foreldra fortel på si side at det er språket og manglande  kjennskap til skulesystemet som kan gjere det utfordrande å samarbeide. Foreldra i undersøkinga  etterspurte meir kunnskap om skulen. Det er rimeleg å anta at ein kan dra parallellar til forhold i norske skular og barnehagar.

Ulike føresetnader

Dersom ein som lærar i skulen eller barnehagen har forståing for at ikkje alle føresette har dei same kunnskapane om barnehage og skule, og at ikkje alle har dei same føresetnadane for å engasjere seg i samarbeidet, er det enklare å forstå at det er nødvendig å tilpasse samarbeidet. I mange land er det ikkje vanleg med foreldremøte,  og for nokre føresette kan ei slik form for møteverksemd vere ukjent.  Kanskje treng nokre føresette meir informasjon eller ein ekstra telefon for å forstå kor viktig det er at dei deltek aktivt i samarbeidet med barnehagen og skulen. Kanskje kan ein invitere nye føresette inn i barnehagen eller skulen for å sjå og lære om norsk barnehage- og skulepraksis og for at dei skal få moglegheit til å fortelje om barna sine og kva dei tenkjer om barnehagen eller skulen.

Bli kjent med foreldra

For personalet i barnehagen eller skulen kan det vere formålstenleg å snakke om  korleis foreldregruppa er samansett i forkant av innkalling til foreldremøte, i den grad ein har slik informasjon. Foreldremøte er ikkje berre ein stad for å gi informasjon, men eit verdifult høve for dei føresette til å bli kjent med kvarandre. For dei  som ikkje har vore lenge i landet, er det kanskje ekstra viktig å kunne knytte kontaktar med andre føresette i barnehagegruppa eller klassa.

Her er nokre spørsmål ein kan reflektere rundt i personalgruppa. Spørsmåla tek utgangspunkt i spørsmål frå FUB sine sider:

 • Kven kjem/ kven kjem ikkje? Er det alltid dei same som kjem og ikkje kjem? Har barnehagen/ skulen diskutert kva som kan vere årsaka til dette? Kan det ha praktiske årsaker, som til dømes mangel på barnevakt?
 • Er tema som skal takast opp noko som vedkjem alle?
 • Blir alle føresette møtt som likeverdige?
 • Er møta tilgjengeleg for alle? Har alle forstått at det skal vere foreldremøte, og har dei ei forståing for kva det inneber?
 • Har ein sørga for tolk, og veit ein korleis tolk skal nyttast?
 • Er foreldremøtet på eit tidspunkt som passar for alle?
 • Har barnehagen / skulen personale som kan vere med på å omsetje innkallinga til fleire språk?

(Sjå: fubhg.no for fleire spørsmål.)

Du kan lese meir og få gode tips om foreldresamarbeid på NAFO sine sider:

Grunnskole skole-hjem-samarbeid

Barnehage foreldresamarbeid

Boka: Snakk med oss, Aamodt og Hauge (red), 2013, Gyldendal Akademisk.

Lykke til med eit godt og innhaldsrikt foreldremøte der alle er med!

Velkommen til et nytt barnehage- og skoleår!

Et nytt barnehage- og skoleår er her, og vi på NAFO ser fram til samarbeid med tidligere og nye samarbeidspartnere over hele landet. Vi fortsetter vårt arbeid med å utvikle læringsressurser og drive kompetanseutvikling som skal bidra til å ivareta flerkulturelle perspektiver i barnehager og skoler. Det er også mange nyheter fra NAFO dette året.

NAFO på nye OsloMet
NAFO går inn i det nye barnehage- og skoleåret som del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved det nye universitetet OsloMet – storbyuniversitetet. Vi setter pris på å være en del av et stort fagmiljø som jobber for å fremme mangfold i opplæring, og ser fram til et enda tettere samarbeid med de ulike instituttene ved LUI i tiden framover.

Bli kjent med OsloMet og NAFO på Mangfoldskonferansen 30. august.

NAFO-konferansen 2018
I år arrangerer NAFO en felles konferanse for tilsatte i barnehage og skole. Konferansen erstatter NAFOs årlige fokustreff og Tema Morsmål-konferansen. Tospråklige lærere og andre representanter fra NAFOs nettverk vil bli prioritert på konferansen. Konferansens program kommer om kort tid, og vi vil be alle interesserte om å holde av 19.- og 20. november.

Ny læringsressurs i norsk og naturfag
NAFOs arbeid med å utvikle flerspråklige nettressurser fortsetter, og vi har nylig lansert den digitale læringsressursen Lumbrikus. Lumbrikus er en ressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Den er laget for alle elever, men med muligheter for tilpasninger for elever som er i ferd med å lære seg norsk. Ressursen en bygd opp rundt en skjønnlitterær historie med naturfaglig innhold. Gjennom historien blir elevene tatt med på en spennende reise hvor de lærer om mangfoldet i naturen.

Gå til Lumbrikus.

Fleksibel opplæring
NAFO leder pilotprosjektet Fleksibel opplæring hvor vi gir tospråklig fagopplæring gjennom nettbaserte løsninger. I dette skoleåret er det ca. 200 elever på 23 forskjellige skoler som deltar i prosjektet. Elevene som er med i prosjektet, får tospråklig opplæring i matematikk og naturfag på norsk og somali, arabisk eller tigrinja.

Les mer om Fleksibel opplæring.

 
Med ønske om et godt barnehage- og skoleår!

Sigrun Aamodt
Leder, NAFO

Tilvenning i barnehagen

Det er snart slutten på sommerferien og et nytt barnehageår er i anmarsj. For noen betyr det gjensynsglede med gamle venner, for andre betyr det starten på et nytt kapittel i livet. I rammeplanen (2017) står det at personalet skal sørge for tett oppfølging den første tiden, slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Noen er helt nye i barnehagen, mens andre skal kanskje over på en annen avdeling med nye barn og voksne. Fellesnevner for disse barna er at alle trenger å møte voksne de føler seg trygge hos.

Ny barnehage, nytt språk og nye erfaringer

For noen barn er det ikke bare det å begynne i barnehagen som er nytt. Noen er også i startfasen med å tilegne seg det norske språket. Disse barna skal altså bli kjent med livet i barnehagen, der mye foregår på et språk de enda ikke behersker så godt. Dette kan være utfordrende for både barna og personalet.

Det er derfor viktig at personalet tilegner seg kunnskaper om det enkelte barnet, hva det liker og hva det mestrer, og om dets ferdigheter på morsmål og norsk. Det kan også være av betydning å få vite hvilke erfaringer barnet har med barnehage fra før. Dette kan trekkes inn i samtaler og aktiviteter i barnehagen. Det kan også være fint å lære en sang eller en regle på barnas morsmål, og slik la alle barna bli kjent med de ulike språkene som barna i barnehagen kan. Dette kan bidra til å legge et godt grunnlag for barnas trivsel, lek og læring i barnehagen.

På Tema morsmåls hjemmeside kan man finne flerspråklige ressurser, blant annet fortellinger på norsk og mange andre språk.

Tilknytningsperson

Barnehagen er en viktig arena for barnas språkutvikling. For at barnet skal kunne tilegne seg et nytt språk er det viktig at barnet utvikler tilhørighet til barn og voksne i barnehagen. De trenger personer de føler seg trygge hos, og trives sammen med.
Det å få en tilknytningsperson, som får et spesielt oppfølgingsansvar for et barn og deres foreldre, er viktig for barnet. Det bidrar til at barnet blir sett og ivaretatt i situasjoner hvor det kan føle seg utrygg, trenger trøst, vil vise fram noe, eller bare trenger et fang å sitte på. Barnet får slik en «trygg base» hvor det kan hente seg inn og få styrke til å møte nye utfordringer. Når et barn ikke forstår det norske språket er det spesielt viktig at den voksne er lydhør for barnets utrykk og behov. Det å være oppmerksom på hvordan han eller hun utrykker seg gjennom kroppsspråket, kan bli en god måte å bli kjent med barnet.

Vennskap

I rammeplanen (2017) står det at barnehagen aktivt skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Det å etablere vennskap med andre barn i barnehagen er sentralt i barnas barnehagehverdag. De barna som begynner i barnehagen kan få støtte i denne prosessen ved at barnehagen involverer de barna som allerede er kjent i barnehagen. Personalet kan forberede barnegruppa ved å snakke med dem om å møte nye barn på en inkluderende måte. De største barna kan f.eks. få ansvar for å vise de nye barna hvilke leker, bøker, materiell og utstyr som finnes i barnehagen. Noen har en favorittaktivitet de gjerne vil vise fram. Aktiviteter som krever lite språk, kan også bidra til å skape kontakt og vennskap mellom barna med ulik språkkompetanse.

Gode relasjoner med foreldre

Gode relasjoner og et godt samarbeid med foreldrene er viktig i alle barnehager. Foreldrene sitter på viktig og nyttig informasjon om barnet. For foreldre som akkurat har kommet til Norge, er det av stor betydning at de blir møtt av voksne de kan etablere tillit til og føle seg trygge på. De har kanskje aldri levert barnet sitt i en barnehage og kan oppleve det spesielt vanskelig hvis de ikke forstår så mye norsk.

Noen barnehager er heldige og har ansatte som kan familiens morsmål. Det kan bety mye, særlig i den fasen barn og foreldre skal bli kjent i barnehagen. Hvis det ikke er noen i personalet som kan språket, kan det være lurt å leie inn en tolk i løpet av de første dagene. På den måten kan personalet få viktig informasjon om barnet og foreldrene kan få informasjon de trenger. Hvis personalet lærer noen sentrale ord på barnas morsmål, f.eks. «tørst» eller «sulten», kan det bidra til at barna opplever at de forstår og blir forstått i barnehagen. Ved at disse ordene anvendes på både morsmål og norsk, vil det også bidra til at barna lærer disse ordene på norsk. Dette kan bety spesielt mye for de minste barna.

Les mer om hvordan barnehagen kan styrke sitt samarbeid med foreldre med kort botid i Norge.

En god start i barnehagen skapes ved at både foreldre og barn føler seg ivaretatt og trygge i møte med både voksne og barn i barnehagen. Dette gjelder alle barn, uavhengig av hvem de er, hvilken bakgrunn de har og hvilke erfaringer de bringer med seg til barnehagen.

Lykke til med en god barnehagestart!
Les mer

Litterasitet og flerspråklighet

Foto: Espen Kristiansen

I anledning professor Lise Iversen Kulbrandstads 60-års dag ble det ved Høgskolen i Innlandet arrangert et seminar «Litterasitet og lærerutdanning – språk og tekst i et flerspråklighetsperspektiv». Kulbrandstad er en anerkjent forsker innen fagfeltet norsk som andrespråk. Hun har spilt en svært viktig rolle for kunnskapsutvikling og formidling på dette fagfeltet i Norge. Kulbrandstad har også hatt en betydningsfull rolle i utviklingen av Høgskolen i Innlandet (tidl. Høgskolen i Hedmark).

Seminaret

Til seminaret den 15. juni 2018 kom det flere norske og internasjonale forskere innen fagområdene flerspråklighet, norsk som andrespråk og pedagogikk. De holdt innlegg om litterasitet og flerspråklighet.

Den faglige delen av seminaret ble åpnet av Jim Cummins (University of Toronto og Åbo universitet). Han påpekte at det er av stor betydning å aktivt anerkjenne og bekrefte den flerkulturelle identiteten hos barn og ungdommer i skolen. Cummins understrekte hvor viktig samarbeidet mellom skolen og hjemmet er for blant annet å utvikle elevenes interesse for lesing. Man må forsøke å involvere foreldre i å stimulere og utvikle elevenes flerkulturelle identitet.

Senere ble foreldretematikken videreført i innlegget til Susanne Duek (Karlstads universitet). Hun har i sin forskning vist at foreldre med innvandrerbakgrunn, som har kort eller ingen skolegang i hjemlandet, er svært bevisste på og opptatt av hvor viktig skole og utdanning er. Det som preger dem alle, er et stort ønske om at deres barn får god utdanning, og at de lykkes i samfunnet.

Andre temaer og bidragsytere
 • Litterasitet, forhandling og betydningsskapelse (ved H.P. Laursen, Aarhus Universitet)
 • Flerspråklighet og muntlig deltakelse (ved R. Myklebust, Høgskulen i Volda)
 • Norskkompetanse og multikompetanse (ved G.T. Randen, INN)
 • Historisk blikk på morsmålsundervisning (ved K. Hyltenstam, Stockholms universitet)
 • Narrativer fra norskopplæring (ved G.B. Steien, INN)
 • Språkkrav ved ansettelser i helsesektoren (ved V. Pàjaro, INN)
 • Annerledeshet i barnefortellinger (ved A. Skaret, INN)
 • Leseforståelse, motivasjon og emosjonell støtte (ved T.O. Engen, INN)
 • Utfordringer rundt leseprøver (ved M. Monsen, INN)
 • Kartlegging av språkferdigheter hos flerspråklige (ved E. Ryen, OsloMet og UiO)
 • Litterasitet i overgangen fra barnehage til skole (ved G.T. Alstad og A.M.V. Danbolt, INN)
 • Litterasitet i naturfag (ved P.I. Kvammen, INN)
 • Byggingen av faget norsk som andrespråk (ved K. Tenfjord, UiB)
 • Om skriving i andrespråksperspektiv (ved A. Golden, MultiLing/UiO og L.A. Kulbrandstad, INN)

 

Lenke til boken: Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordinger for barnehage, skole og lærerutdanning.

NAFO-konferansen 2018

Foto: Foto: Sara Johannessen / OsloMet

NAFO arrangerer i år ein felles konferanse for tilsette i barnehage og skole med både fellesforelesingar og parallellsesjonar. Konferansen erstattar NAFO sine årlege fokustreff og Tema Morsmål-konferansen. Tospråklege lærarar er derfor ei sentral målgruppe. Representantar frå NAFO sine nettverk vil bli prioritert på konferansen.

NAFO-konferansen 2018

Tid: 19.- og 20. november 2018

Stad: OsloMet – Storbyuniversitetet (tidlegare Høgskolen i Oslo og Akershus)

Målgruppe: Tilsette i barnehage, grunnskole, vidaregåande og voksenopplæring. Tospråklege lærarar er ei sentral målgruppe for konferansen, da NAFO si årlege Tema Morsmål-konferanse i år blir slått saman med denne.

Meir informasjon kjem.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord