Grunnskole

Elever møter den norske grunnskolen med ulike forutsetninger.
Minoritetsspråklige elever som ikke behersker norsk godt nok til å følge den vanlige opplæringa i skolen har rett til særskilt språkopplæring, i følge §2-8 i opplæringsloven.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for elever i den flerkulturelle skolen. Her finner du tips til nettsteder, faglitteratur, ulike arbeidsmåter og eksempler på god praksis. Sidene henvender seg til både skoler, skoleeiere og skolemyndigheter. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet.

Ressursar til uttaleundervisning

NAFO har samla ressursar som kan vere til hjelp i arbeid med uttale. Nokre av ressursane kan elevar og deltakarar arbeide med på eiga hand, andre kan vere til inspirasjon og nytte for lærarar.

Fokus på uttale

Uttaleundervisning spelar ofte ei mindre rolle enn grammatikk- og ordforrådsundervisning i andrespråksklasserommet (Husby 2015), og undervisninga dreiar seg ofte om uttale av enkeltlydar. Men forskarar argumenterer for at det er grunn til å ha eit større fokus på aspekt som trykkplassering, prosodi og intonasjon (Husby og Kløve 1998; Harnæs 2008). Øvingar som dramatisering og rollespel kan nyttast for å fokusere på desse aspekta. I denne filmen kan ein sjå eit eksempel frå Sverige der nyankomne elevar i ungdomsskulen arbeider med uttale gjennom drama:

Samanlikning av språk

Å samanlikne lydinventaret i morsmålet og norsk kan vere bevisstgjerande for både innlæraren og læraren. Læraren kan hente informasjon om morsmålet til elevane frå kontrastive analysar, som kan hjelpe til å forstå kva ein bør prioritere å bruke tid på i uttaleundervisninga. Elevane/deltakarane bør få hjelp til å sjå fellestrekk og ulikskap i lydinventara ved å samanlikne språka. Ein kan sjå eit enkelt døme på dette på barnetrinnet i denne filmen:

Digitale ressursar
 • Uttale.no er ein ressursbank for elevar og lærarar med videoar, PowerPoint til bruk i klasserommet, diktatar og kvissar. Sida er laga av Cecilie S. Knudsen som er universitetslektor i norsk for utlendingar ved NTNU.
 • Multisensorisk uttaleundervisning presenterer ein metode for uttaleundervisning, utarbeidt av norsklektor Snorre Karkkonen Svensson, med informasjon om norsk uttale og forslag til aktivitetar i klasserommet.
 • Programmet CALST (Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor) lar elevane/deltakarane øve uttale av ord og uttrykk på åtte norske dialektar med oppgåver tilpassa morsmålsbakgrunn. Programmet er utvikla ved NTNU.
 • Appen Norwegian Pronunciation byggjer på same teknologi som CALST og er også utvikla ved NTNU. Appen har uttaleøvingar tilpassa morsmålsbakgrunn. Den kan lastas ned for iPhone og Android.
 • Videoførelesningar med førsteamanuensis ved NTNU Olaf Husby om mellom anna uttaleundervisning og trykk, lengde og tonelag
Litteratur

Harnæs, L. A. (2008). Uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk. I E. Selj & E. Ryen (Red.), Med språklige minoriteter i klassen (2. utg). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Husby, O. (2015). Andrespråk og uttale. I K. M. Eide (Red.), Norsk andrespråkssyntaks. Oslo: Novus forlag.

Husby, O. & Kløve, M. H. (1998). Andrespråksfonologi. Teori og metode. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Romfolkets dag

8. april er den internasjonale romdagen

Den internasjonale romdagen blei innstifta på den første verdskongressen for romfolk som fann stad i London i 1971.

Historisk bakgrunn

Romfolket kjem opphavleg frå det indiske subkontinentet, og utvandra for om lag 1000 år sidan. I Europa er dei truleg registrert skriftleg så tidleg som på 1300-talet. Til Noreg kom dei i byrjinga av 1500-talet. Gruppa er i Noreg omtalt både som romfolk og rom. Rom er det offisielle namnet.

Rom ein nasjonal minoritet i Noreg

Rom fekk status som nasjonal minoritet i Noreg i 1999, etter at styresmaktene hadde ratifisert Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter av 1994. Utgangspunktet for at Europarådet vedtok denne konvensjonen, var eit historisk medvit om at minoritetar ofte har vore diskriminerte og forfølgde. Målet var å styrke arbeid for menneskerettar overfor nasjonale minoritetar i Europa. Les meir om norske rom på HL-senteret si heimeside.

Undervisningsressursar
Nasjonaleminoriteter.oslomet.no
Her finn du undervisningsopplegg og ressursar til ungdomstrinn og vidaregåande

 

Minstemme.no
Her er det mellom anna undervisningsopplegg om nasjonale minoritetar for barnehage og barnetrinn.
Les meir om nasjonale minoritetar

Vi vil vite mer om tospråklig fagopplæring!

Har du elever som får tospråklig fagopplæring etter § 2-8 (grunnskole) eller § 3-12 (vgo), men er ikke selv tospråklig lærer? Da håper vi du vil svare på et kort spørreskjema.

Mer informasjon om tospråklig fagopplæring

Hensikten med spørreskjemaet er å få mer informasjon om tospråklig fagopplæring i norsk skole. I juni 2018 sendte NAFO ut et spørreskjema til tospråklige lærere, og skjemaet vi sender ut nå, er en oppfølging av den undersøkelsen. Nå ønsker vi å høre fra lærere som ikke selv er tospråklige lærere, men som har elever som får tospråklig fagopplæring.
 

NAFO søker skoler til Fleksibel opplæring

I prosjektet Fleksibel opplæring kan elever/deltakere få tospråklig fagopplæring med lærere som snakker arabisk, somali og tigrinja på nett. Elevene/deltakerne får også tilgang til en læringsplattform med ressurser på norsk og morsmål. NAFO søker nå skoler som vil delta skoleåret 2019/2020.

Om prosjektet

I Fleksibel opplæring får elevene/deltakerne tospråklig fagopplæring på nett i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn på arabisk, somali og tigrinja. Prosjektet er et tilbud i tillegg til ordinær undervisning, og det er den lokale læreren som har det faglige ansvaret. Prosjektet startet opp i januar 2017 som et utviklingsprosjekt, og det ble videreført som en pilot i skoleårene 2018/19 og 2019/20.

Målgruppe

Elever/deltakere med behov for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinnsnivå kan delta i prosjektet. Det er tre målgrupper:

 • Elever i ungdomsskolen med vedtak om særskilt språkopplæring
 • Elever i innføringstilbud i videregående opplæring, for eksempel i kombinasjonsklasser
 • Deltakere i grunnskole for voksne som jobber med emner i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn

Elever i ungdomsskolen vil bli prioritert. Det er mulig å melde på elever/deltakere i ett eller flere av språkene.

Tilbudet til elevene/deltakerne

Elevene/deltakerne får tilgang til en tospråklig plattform med læringsressurser på norsk og morsmål. På plattformen finner man opplæringsvideoer, tekster, oppgaver og ordlister. I prosjektet får elevene/deltakerne undervisning av tospråklige lærere gjennom nettbaserte løsninger. Prosjektet følger en årsplan med utvalgte temaer i matematikk og naturfag. Undervisningsøktene følger en fastsatt timeplan med tre typer sanntidsundervisning med nettlærer: undervisning etter årsplanen, undervisning der skolene bestiller tema på forhånd, og økter der elevene kan ta opp temaer etter behov.

 

Kriterier for å kunne delta i piloteringen
Krav til skolene
 • Elevene/deltakerne som deltar i prosjektet, må jevnlig være med på nettundervisning og bruke innholdet på læringsplattformen. De stedlige lærerne har ansvar for å samtale med elevene/deltakerne på norsk om emnet det har blitt undervist i etter nettundervisningen.
 • Skoleleder må sette av tid slik at de stedlige lærerne kan organisere undervisningen og samarbeide med nettlærerne. Et godt samarbeid mellom lærerne i klasserommet og nettlærerne er nødvendig for at prosjektet skal lykkes. I løpet av skoleåret vil det arrangeres lærermøter på nett og samlinger i Oslo for de ansvarlige ved skolene som deltar.
 • Lærerne ved deltakerskolene må informere NAFO om hvordan de skal tilrettelegge for at elevene/deltakerne skal være med i sanntidsundervisningen.
 • Hver skole må utnevne en kontaktperson som har ansvar for oppfølging av Fleksibel opplæring på skolen. Det bør være en lærer som underviser elevene/deltakerne som deltar i prosjektet.
Krav til kommunen/fylkeskommunen
 • Kommunen/fylkeskommunen må ha forsøkt å få tak i tospråklige lærere uten å lykkes i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja). Kommunen/fylkeskommunen kan bare melde på elever/deltakere i de språkene de ikke har tospråklige lærere i.
 • FEIDE-tilgang må være klart for elevene/deltakerne ved skolestart.
Tekniske krav
 • Alle elever/deltakere må ha tilgang på en PC, et headset med USB-inngang og et løst kamera når de skal delta i sanntidsundervisning.
 • Skolene må kjøre følgende tester på en elev-PC for å sjekke om skolens datautstyr oppfyller minstekravene til å bruke Fleksibel opplæring og om Adobe Connect fungerer tilfredsstillende:
Slik søker du

Fyll ut vedlagt skjema og send til prosjektleder Marit Lunde på e-post marit.lunde[at]oslomet.no om din skole ønsker å delta i piloteringen skoleåret 2019/20. Søknadsfristen er 10. mai.

Les mer om Fleksibel opplæring.

Er du vår nye nettlærer?

NAFO søker tre nettlærere til prosjektet Fleksibel opplæring. Vi ser etter tospråklige lærere i arabisk, somali og tigrinja med fagkompetanse i matematikk og naturfag. Søkerne bør ha gode digitale ferdigheter, og motivasjon for å jobbe med ungdom og voksne som trenger tospråklig fagopplæring. Stillingene er midlertidige fra 1. august 2019 til 31. juli 2020. Søknadsfristen er 24. april.

Se film om prosjektet

Gå til stillingsannonsene

Vi ser frem til å høre fra deg!

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord