Grunnskole

Elever møter den norske grunnskolen med ulike forutsetninger.
Minoritetsspråklige elever som ikke behersker norsk godt nok til å følge den vanlige opplæringa i skolen har rett til særskilt språkopplæring, i følge §2-8 i opplæringsloven.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for elever i den flerkulturelle skolen. Her finner du tips til nettsteder, faglitteratur, ulike arbeidsmåter og eksempler på god praksis. Sidene henvender seg til både skoler, skoleeiere og skolemyndigheter. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet.

Velkommen til et nytt barnehage- og skoleår!

Et nytt barnehage- og skoleår er her, og vi på NAFO ser fram til samarbeid med tidligere og nye samarbeidspartnere over hele landet. Vi fortsetter vårt arbeid med å utvikle læringsressurser og drive kompetanseutvikling som skal bidra til å ivareta flerkulturelle perspektiver i barnehager og skoler. Det er også mange nyheter fra NAFO dette året.

NAFO på nye OsloMet
NAFO går inn i det nye barnehage- og skoleåret som del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved det nye universitetet OsloMet – storbyuniversitetet. Vi setter pris på å være en del av et stort fagmiljø som jobber for å fremme mangfold i opplæring, og ser fram til et enda tettere samarbeid med de ulike instituttene ved LUI i tiden framover.

Bli kjent med OsloMet og NAFO på Mangfoldskonferansen 30. august.

NAFO-konferansen 2018
I år arrangerer NAFO en felles konferanse for tilsatte i barnehage og skole. Konferansen erstatter NAFOs årlige fokustreff og Tema Morsmål-konferansen. Tospråklige lærere og andre representanter fra NAFOs nettverk vil bli prioritert på konferansen. Konferansens program kommer om kort tid, og vi vil be alle interesserte om å holde av 19.- og 20. november.

Ny læringsressurs i norsk og naturfag
NAFOs arbeid med å utvikle flerspråklige nettressurser fortsetter, og vi har nylig lansert den digitale læringsressursen Lumbrikus. Lumbrikus er en ressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Den er laget for alle elever, men med muligheter for tilpasninger for elever som er i ferd med å lære seg norsk. Ressursen en bygd opp rundt en skjønnlitterær historie med naturfaglig innhold. Gjennom historien blir elevene tatt med på en spennende reise hvor de lærer om mangfoldet i naturen.

Gå til Lumbrikus.

Fleksibel opplæring
NAFO leder pilotprosjektet Fleksibel opplæring hvor vi gir tospråklig fagopplæring kan gis gjennom nettbaserte løsninger. I dette skoleåret er det ca. 200 elever på 23 forskjellige skoler som deltar i prosjektet. Elevene som er med i prosjektet, får tospråklig opplæring i matematikk og naturfag på norsk og somali, arabisk eller tigrinja.

Les mer om Fleksibel opplæring.

 
Med ønske om et godt barnehage- og skoleår!

Sigrun Aamodt
Leder, NAFO

Lumbrikus! Ny læringsressurs i norsk og naturfag

Lumbrikus er en ny digital læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Læringsressursen er for alle elever, med muligheter for tilpasninger for elever som er i ferd med å lære seg norsk som andrespråk. Ressursen er bygd opp rundt en skjønnlitterær fortelling med naturfaglig innhold. I tillegg finner man bilder, illustrasjoner, kvisser, filmer, korte faktatekster og lærerveiledning. Fortellingen finnes med både lyd og tekst på norsk, arabisk, somali og tigrinja. Noe av det unike med ressursen er at man lett kan veksle mellom språkene, selv midt i fortellingen. Man kan for eksempel lese og høre teksten på norsk, mens man ser oversettelsen på somali. I tillegg finnes historien i to versjoner: en kort og en lang. Dette gir store muligheter til å tilpasse bruken av ressursen etter elevens språkbakgrunn og lesenivå.

En reise gjennom mangfoldet i naturen
Ressursen er laget med utgangspunkt i mellomtrinnets kompetansemål etter 7. trinn innenfor området mangfold i naturen. Lumbrikus kan også brukes på både høyere og lavere trinn om læreren tilpasser til sin målgruppe. Fortellingen består av tolv kapitler, hvor vi følger Jenny, Samir, Hen og Katt på en spennende reise gjennom mangfoldet i naturen. Gjennom historien lærer vi blant annet om frø, spiring, årstider og evolusjon. Den røde tråden i fortellingen er økologi – alt henger sammen. Samtidig som fortellingen tar for seg spissfindige detaljer i naturen vår, viser den også hvordan alt liv er avhengig av hverandre på kloden vår og hvor sårbar naturen er.

Eventyr som inngangsport til naturfag
I tillegg til å være en rikholdig læringsressurs i naturfag gjør fortellerstilen at dette verket også er godt egnet til bruk i norskfaget. I Lumbrikus har vi valgt å formidle naturfag gjennom oppdiktete historier. Fortellerstilen gir en leken og fantasifull inngang til naturfagstoffet. Det er likevel tydelig hva som er fiksjon, og hva som er vitenskap i fortellingene. Til hvert kapittel finnes det også en samling kortere tekster med sterkere sakpreg. På denne måten får elevene møte ulike sjangre.

Utvikling av ressursen
Lumbrikus har blitt til over tid og er et resultat av godt samarbeid. Det er Jorun Gulbrandsen som har skrevet historien og hatt faglig ansvar for innhold og tekst. Historien er illustrert av kunstneren Svetlana Voronkova, og det hele er satt sammen av interaksjonsdesigner Eirik Hanssen som har laget den digitale plattformen.

Samarbeid på OsloMet
Utviklingen av Lumbrikus er et eksempel på samarbeid mellom flere avdelinger på OsloMet. Arbeidet er organisert på NAFO med Lene Østli og Marit Lunde i spissen, med uvurderlig hjelp fra blant andre Medieseksjonen ved Universitetsbiblioteket på OsloMet. Vi vil rette en stor takk til Bernt Michael Johansen ved Medieseksjonen, som har gjort alle opptak og redigert all lyd for oss på NAFO.

Takk til NAFOs nettverk
NAFOs nettverk av tospråklige lærere har gjort det mulig å få oversatt og lest inn tekstene. Det er Tema Morsmåls medarbeidere i arabisk, somali og tigrinja som har oversatt og lest inn. Vi vil takke Mohammed Melioui, Ilham Tawfiq, Osman Aden, Abdi M. Handulle, Amina Madar og John Sium.

Utprøving av ressursen
Underveis i utviklingsprosessen av denne læringsressursen har vi fått god hjelp og innspill fra elever i ulike målgrupper, både på barnetrinn og ungdomstrinn, ordinær opplæring og innføringstilbud. Vi setter stor pris på tilbakemeldingene vi har fått fra elever og lærere, og vi vil rette en stor takk til skolene som har vært med på utprøvingen. Vi har vært på besøk hos Bjørndal, Kampen og Øraker skole i Oslo, Fjell barneskole i Drammen og Haugjordet skole i Ski.

Gå til nettsiden
Ressursen er gratis og ligger fritt tilgjengelig for alle. Vi håper den kan være til nytte og glede for barn, elever og lærere! Gå til Lumbrikus.no

En god start for nyankomne elever

Nytt skoleår med nyankomne elever

Vi går et nytt skoleår i møte, og mange skoler skal ta imot elever som nylig har kommet til Norge. På denne siden har vi samlet ressurser som kan være til hjelp, når man skal ønske nyankomne elever og deres foresatte velkommen til skolen.

Bli kjent med elevene

Alle elever har sin historie og bakgrunn, og de vil ha ulike forventninger og behov. For å gi elever tilpasset opplæring er det viktig å gjøre seg godt kjent med deres språk- og skolebakgrunn, i tillegg til deres interesser og livssituasjon. Dette gjøres både gjennom kartlegging, samtaler med eleven og de foresatte, og observasjon av eleven på skolen. Ved å bli godt kjent med elevene kan man legge til rette for at de raskt kommer i gang med læring av både fag og norsk, og kommer i kontakt med sine klassekamerater.

Det første møtet

Inntakssamtalen er ofte nyankomne elevers første møte med den norske skolen. Den er derfor viktig for å gi elevene en god start på skolen og for å skape en positiv relasjon mellom skole og hjem. Gjennom inntakssamtalen får også skolen informasjon som er med på å danne grunnlaget for hvilket opplæringstilbud eleven skal få. Siden nyankomne elever og foresatte ofte har begrenset kjennskap til det norske skolesystemet, er det viktig at de får anledning til å stille sine spørsmål og blir hørt i samtalen. Tolk eller tospråklig lærer kan være nødvendige for å sikre forståelsen.

Informasjonsmateriell på ulike språk

Oversatt materiell kan være en nyttig hjelp for nyankomne familier. Hos Utdanning.no finner man informasjon og oversikt over det norske skolesystemet på norsk og femten andre språk. Man kan også finne informasjon om regelverk knyttet til skolemiljø på ulike språk fra Utdanningsdirektoratets nettside. Noen skoler har oversatt et eget velkomstskriv med informasjon om skolen til flere språk. Hos Tema morsmål kan man finne eksempel på et slikt informasjonsskriv fra Haga skole, som er oversatt til 20 språk.

Temasider om nyankomne elever

NAFO har egne temasider som handler om mottak og opplæring av elever med kort botid i landet.

Litterasitet og flerspråklighet

Foto: Espen Kristiansen

I anledning professor Lise Iversen Kulbrandstads 60-års dag ble det ved Høgskolen i Innlandet arrangert et seminar «Litterasitet og lærerutdanning – språk og tekst i et flerspråklighetsperspektiv». Kulbrandstad er en anerkjent forsker innen fagfeltet norsk som andrespråk. Hun har spilt en svært viktig rolle for kunnskapsutvikling og formidling på dette fagfeltet i Norge. Kulbrandstad har også hatt en betydningsfull rolle i utviklingen av Høgskolen i Innlandet (tidl. Høgskolen i Hedmark).

Seminaret

Til seminaret den 15. juni 2018 kom det flere norske og internasjonale forskere innen fagområdene flerspråklighet, norsk som andrespråk og pedagogikk. De holdt innlegg om litterasitet og flerspråklighet.

Den faglige delen av seminaret ble åpnet av Jim Cummins (University of Toronto og Åbo universitet). Han påpekte at det er av stor betydning å aktivt anerkjenne og bekrefte den flerkulturelle identiteten hos barn og ungdommer i skolen. Cummins understrekte hvor viktig samarbeidet mellom skolen og hjemmet er for blant annet å utvikle elevenes interesse for lesing. Man må forsøke å involvere foreldre i å stimulere og utvikle elevenes flerkulturelle identitet.

Senere ble foreldretematikken videreført i innlegget til Susanne Duek (Karlstads universitet). Hun har i sin forskning vist at foreldre med innvandrerbakgrunn, som har kort eller ingen skolegang i hjemlandet, er svært bevisste på og opptatt av hvor viktig skole og utdanning er. Det som preger dem alle, er et stort ønske om at deres barn får god utdanning, og at de lykkes i samfunnet.

Andre temaer og bidragsytere
 • Litterasitet, forhandling og betydningsskapelse (ved H.P. Laursen, Aarhus Universitet)
 • Flerspråklighet og muntlig deltakelse (ved R. Myklebust, Høgskulen i Volda)
 • Norskkompetanse og multikompetanse (ved G.T. Randen, INN)
 • Historisk blikk på morsmålsundervisning (ved K. Hyltenstam, Stockholms universitet)
 • Narrativer fra norskopplæring (ved G.B. Steien, INN)
 • Språkkrav ved ansettelser i helsesektoren (ved V. Pàjaro, INN)
 • Annerledeshet i barnefortellinger (ved A. Skaret, INN)
 • Leseforståelse, motivasjon og emosjonell støtte (ved T.O. Engen, INN)
 • Utfordringer rundt leseprøver (ved M. Monsen, INN)
 • Kartlegging av språkferdigheter hos flerspråklige (ved E. Ryen, OsloMet og UiO)
 • Litterasitet i overgangen fra barnehage til skole (ved G.T. Alstad og A.M.V. Danbolt, INN)
 • Litterasitet i naturfag (ved P.I. Kvammen, INN)
 • Byggingen av faget norsk som andrespråk (ved K. Tenfjord, UiB)
 • Om skriving i andrespråksperspektiv (ved A. Golden, MultiLing/UiO og L.A. Kulbrandstad, INN)

 

Lenke til boken: Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordinger for barnehage, skole og lærerutdanning.

NAFO-konferansen 2018

Foto: Foto: Sara Johannessen / OsloMet

NAFO arrangerer i år ein felles konferanse for tilsette i barnehage og skole med både fellesforelesingar og parallellsesjonar. Konferansen erstattar NAFO sine årlege fokustreff og Tema Morsmål-konferansen. Tospråklege lærarar er derfor ei sentral målgruppe. Representantar frå NAFO sine nettverk vil bli prioritert på konferansen.

NAFO-konferansen 2018

Tid: 19.- og 20. november 2018

Stad: OsloMet – Storbyuniversitetet (tidlegare Høgskolen i Oslo og Akershus)

Målgruppe: Tilsette i barnehage, grunnskole, vidaregåande og voksenopplæring. Tospråklege lærarar er ei sentral målgruppe for konferansen, da NAFO si årlege Tema Morsmål-konferanse i år blir slått saman med denne.

Mer informasjon kjem.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord