NAFOs nettverk

Nettverksbygging, utviklingsarbeid og kompetanseheving gjennom samarbeid i nettverk er en arbeidsform NAFO benytter for å nå ut til ulike aktører i opplæringssystemet nasjonalt og internasjonalt. Gjennom nettverkene deles erfaringer, eksempler på god praksis og kompetanseheving knyttet til flerkulturell pedagogikk, andrespråksdidaktikk, inkluderende læringsfelleskap, hjem-skolesamarbeid og opplæring av barn, elever og voksne fra språklige minoriteter. NAFO samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, barnehager, skoler og voksenopplæringssentre i Norge. I tillegg deltar NAFO i nettverk med universiteter, høyskoler, kompetansetilbydere og skolefaglige myndigheter i Norden og Europa.

 

Kommunalt skoleeiernettverk

I dette nettverket deltar representanter for grunnskoleeiere. Nettverket samles 1-2 ganger per år. Ulike kommuner er vertskap og samarbeider med NAFO om innhold og gjennomføring. Hensiktene med nettverket er informasjonsspredning, erfaringsutveksling og kompetanseheving for administrativt ansatte i kommunene med fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap.

Fylkeskommunalt skoleeiernettverk

I dette nettverket deltar representanter for skoleeiernivået i fylkeskommunene (den videregående opplæringen). Nettverket møtes 1-2 ganger per år. Nettverket har spesielt fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap i den videregående skolen. På nettverksmøtene diskuteres aktuelle problemstillinger og forståelse av lovverk og føringer innenfor opplæringen av minoritetsspråklige elever.

Samarbeid med barnehager og skoler

NAFO samarbeider med en rekke kommuner, barnehager, skoler og voksenopplæringssentre i Norge. Mange av virksomhetene deltar i prosjekter drevet av NAFO, andre er virksomheter som NAFO har samarbeidet med gjennom mange år. NAFO arrangerer ulike fagsamlinger der samarbeidsvirksomhetene kan utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Nasjonale senter

NAFO er et av elleve nasjonale sentre som på ulike satsingsområder har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen.

Samarbeid med Norsk kulturskoleråd

NAFO har en samarbeidsavtale med Norsk kulturskoleråd (NKR). Samarbeidet har som formål å skaffe mer kunnskap om og forståelse av estetiske læringsprosesser i et mangfoldig, flerkulturelt samfunn.

Nettverk med søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark

NAFO inngår i et samarbeidsnettverk med søsterorganisasjonen Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i Sverige og Københavns Professionshøjskole i Danmark. Nettverket har årlige samlinger og deler informasjon og erfaringer om forskning og pedagogisk praksis innenfor feltet opplæring av flerspråklige barn, elever og voksne. 

Flerspråklighet i Norden (FLIN)

FLIN – Flerspråklighet i Norden skal legge til rette for utveksling av kunnskaper og erfaringer innenfor området flerspråkliges språk- og kunnskapsutvikling for aktører på kommunalt, regionalt og statlig nivå i Norden. Nettverket ble etablert i 2013 og har representanter fra ulike sektorer i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige.

SIRIUS

Sirius (The European Policy Network on the Education of Children and Young People with a Migrant Background) ble etablert i 2012 etter initiativ fra EU-kommisjonen for å fremme utviklingen av nasjonenes og EUs politikk på området opplæring av minoritetsspråklige barn og unge. Arbeidet skal være basert på forskning og erfaringer fra praksisfeltet. Nettverket skal også være en plattform for samarbeid mellom beslutningstakere, interesseorganisasjoner, forskere og praktikere innenfor området opplæring av barn og unge med minoritetsbakgrunn, og det skal legges til rette for utveksling av ideer og overføring av informasjon mellom deltakerne.

European Centre for Modern Languages (ECML)

ECML er nedsatt av Europarådet og skal bidra til effektiv språklæring i Europa. Dette gjøres gjennom forskning innen språklæring og språkundervisning, nettverksbygging og støtte til kompetanseheving og utviklingsprosjekter. Lederen av Fremmedspråksenteret er styremedlem og NAFO er observatør i styret i ECML. Nettverket har medlemmer fra 33 land.

ECMLs visjon: A Europe committed to linguistic and cultural diversity, where the key role of quality language education in achieving intercultural dialogue, democratic citizenship and social cohesion is recognised and supported.